Forskrift om politivedtekt, Tønsberg kommune, Vestfold

DatoFOR-2011-02-07-122
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse07.03.2011
Sist endret
EndrerFOR-1998-04-15-360
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort10.02.2011   kl. 14.25
KorttittelForskrift om politivedtekt, Tønsberg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tønsberg kommunestyre 16. juni 2010 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet med noen endringer av Politidirektoratet 7. februar 2011, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00. Dette innebærer også et forbud mot støy og høyt musikkvolum.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass eller lignende, skal de rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame, innsamling m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet seneste 14 dager før arrangementet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

Ved innsamling av penger må meldingen gis ved personlig oppmøte hos politiet, og man plikter å følge de anvisninger som blir gitt.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.uten aktverdig grunn å skyte med luft eller fjærvåpen som softgun, luftpistol, paintballvåpen eller lignende. For øvrig reguleres bæring og bruk av våpen og kniv av bestemmelser i våpenlov og straffelov.
2.å brenne krutt, fyrverkeri eller andre eksplosive stoffer uten tillatelse fra politiet og lokal brannmyndighet, unntatt på nyttårsaften fra kl. 18.00 til 02.00.

Det er allikevel forbud mot all bruk av fyrverkeri, krutt, eksplosiver samt åpen ild fra Kanalbrua i syd til Olav Trygvasonsgate i nord, vest for Farmannsveien/Stoltenbergs gate ned til Byfjorden. I dette området er Honnørbrygga og Slottsfjellplatået godkjente oppskytningsplasser for fyrverkeri på nyttårsaften fra kl. 18.00 til 02.00.

3.å kaste eller slippe stein, eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
4.å skyte med bue, sprettert e.l.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller utover offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.

Markiser, uthengsskilt e.l. skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken, og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 3-2.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 3-3.Avsperring av fortau m.m.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 3-4.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-5.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-6.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygning mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-7.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-8.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som nevnt i § 3-4, § 3-5, § 3-6 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-7 ikke lenger er tilstede.

§ 3-9.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 4-1.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten i samsvar med lokal sedvane og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-2.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø etter takras kan kreves fjernet.

§ 4-3.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

§ 4-4.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel 5. Hindre tilgrising m.m.

§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, papir, matrester, sigarettstumper eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp, utplasserer eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag e.l. uten tillatelse fra politiet.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på egen grunn.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder det kan virke sjenerende på andre.
§ 5-2.Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel 6. Offentlige anlegg

§ 6-1.Kirkegård

Ved besøk på kirkegård må en ikke vise usømmelig adferd.

Kapittel 7. Dyr

§ 7-1.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

§ 7-2.Forvaring av kjæledyr, salg, avlivning o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 7-1. Forvaringen skjer på eiers regning og risiko. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at vedkommende er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selv eller overlate til kommunen å la dyret omplasseres, selges eller avlives.

Kapittel 8. Arrangementer på offentlig sted m.m.

§ 8-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke politiet om dette i god tid forut for arrangementet. Politiloven § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 8-2.Meldeplikt for allment tilgjengelig arrangement og andre større arrangement, utenfor offentlig sted

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding til politiet senest 14 dager før selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 9. Barn

§ 9-1.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser

§ 10-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 10-2.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 10-3.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 15. april 1998 nr. 360 om politivedtekt, Tønsberg kommune, Vestfold.