Forskrift om politivedtekt, Drammen kommune, Buskerud

DatoFOR-2011-06-27-663
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse27.07.2011
Sist endretFOR-2014-01-24-61 fra 24.02.2014
EndrerFOR-1998-11-10-1017
Gjelder forDrammen kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort30.06.2011   kl. 15.25
KorttittelForskrift om politivedtekt, Drammen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Drammen bystyre 28. september 2010 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet 27. juni 2011 med noen endringer av Politidirektoratet med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Endret ved forskrift 24 jan 2014 nr. 61 (i kraft 24 feb 2014).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bro, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Gårdeiers ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av bygning eller grunn

Plikter som er pålagt eier av bygning eller grunn, hviler også på den som bruker eller leier lokaler på gatenivå, og den som fester eller bestyrer bygning eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero fra kl. 23.00 til kl. 06.00.

Samles mange mennesker på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted som inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted eller lignende, skal de rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i § 2-1 ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet, jf. serverings- og alkohollovens bestemmelser.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøy uten etter særskilt tillatelse fra kompetent kommunal myndighet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygd strøk er telting, camping eller lignende, samt overnatting forbudt, uten etter særskilt tillatelse fra kompetent kommunal myndighet.

§ 2-2.Sang og musikk, spredning av reklame m.m.

Den som på, i umiddelbar nærhet av eller ut over offentlig sted vil fremføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller fremvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må gi forhåndsmelding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame og lignende, med unntak av politiske partiers utdeling av valgmateriell foran stortings- og kommunevalg.

Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet, våpen

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt

1)uten aktverdig grunn å skyte med luft- eller fjærvåpen som luftpistol, softgun, paintballvåpen eller lignende,
2)å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten at det på forhånd er sendt melding til politiet om virksomheten,
3)å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
§ 2-4.Kirke, kirkegård, gravlund

Inntil kirke, på kirkegård og på gravlund er det forbudt å drive aktiviteter eller ferdes på en måte som ikke sømmer seg der, som å sykle, å ake eller å drive sport.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård eller gravlund når den er stengt for besøk.

Kjæledyr som går løs eller husdyr må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård og gravlund.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindring av ferdsel

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.

Markiser, uthengsskilt og lignende skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken, og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 3-2.Bruk av rulleskøyter, rullebrett mv.

Bruker av rulleskøyter, rullebrett og lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlige hensyn til andre som ferdes der og til omgivelsene. Politiet kan forby aking, bruk av rulleskøyter/rullebrett eller lignende på offentlig sted når det er påkrevet av hensyn til ferdselen, omgivelsene eller den alminnelige orden.

§ 3-3.Avsperring/innsnevring av fortau mv.

Er det på grunn av byggearbeid eller lignende påkrevet at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd meldes til politiet og til eventuell berørt kommunal myndighet. Politiet kan i tilfelle fastsette nærmere vilkår.

§ 3-4.Diverse arbeid

Oppføring, nedrivning eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet og til eventuell berørt kommunal myndighet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-5.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet å sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-6.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger eller lignende fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-3 og § 3-4 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-5 og § 4-2 ikke lenger er til stede.

§ 3-7.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdsel på islagt vann eller sjø.

Kapittel 4. Gårdeiers særlige plikter

§ 4-1.Renhold av fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å sørge for renhold av fortau og rennestein og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Sluk må ved renhold ikke tilføres oppsop eller lignende.

§ 4-2.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe, og plikter snarest å sørge for at taket blir ryddet.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen, må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

§ 4-3.Plikt til snørydding i sentrum

Innenfor sentrumsbebyggelsen på Bragernes og Strømsø plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

Plikten omfatter ikke snø som kommunen, eller andre som brøyter på vegne av offentlig myndighet har brøytet inn på fortauet.

Sentrumsbebyggelsen på Bragernes omfatter:

Konggata til kryss Bergstien, Bergstien til kryss Gjetergata, Gjetergata til Cappelens gate, Cappelens gate til Peder Buchs gate, Peder Buchs gate og Losjeplassen og alle gater innenfor disse. Se kart. 

lf-20110627-0663-01-01.png

Sentrumsbebyggelsen på Strømsø omfatter:

Grønland og Kreftings gate fra Øvre Sund bru, Jernbanegata, Strømsø Torg, Doktor Hansteins gate til Gyldenløves plass, opp til Tordenskjolds gate til Knoffs gate, Knoffs gate til Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Bjørnstjerne Bjørnsons gate til Kreftings gate og alle gater innenfor disse, samt Griffenfelts gate til kryss Selmers gate, Selmers gate og Ordfører Ingebretsens gate, Schreiners gate over i Danvikgata til Konnerudgata, Konnerudgata til Bjørnstjerne Bjørnsons gate og alle gater innenfor disse. Se kart. 

lf-20110627-0663-02-01.png

0Endret ved forskrift 24 jan 2014 nr. 61 (i kraft 24 feb 2014).
§ 4-4.Strøplikt i sentrum

Innenfor sentrumsbebyggelsen på Bragernes og Strømsø plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

Sentrumsbebyggelsen er den samme som beskrevet i § 4-3.

0Endret ved forskrift 24 jan 2014 nr. 61 (i kraft 24 feb 2014).
§ 4-5.Vannavløp

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennesten, grøft eller lignende på eller langs eiendommen holdes åpne.

Kapittel 5. Vern om lokalmiljøet

§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å spytte, å kaste tyggegummi og snus/snusposer, å kaste glass, flasker, spiker, papir, sigarettstumper, fruktskall eller annet avfall utenom i oppsatte egnede søppelkasser, samt å knuse flasker,
2.å grise til med maling, tusj, spray-produkter eller lignende samt avrenning fra fakkelbokser på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag eller lignende uten tillatelse fra politiet. Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av kommunen til slik bruk, eller oppslag på egen grunn som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor eller driver virksomheten der. Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når det er foreldet,
4.å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre.
§ 5-2.Avfallshåndtering

Den som arrangerer idrettsstevner, friluftsmøter eller andre tilstelninger, eller driver gatesalg, serverings- eller kioskvirksomhet, stands eller lignende på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Den som driver virksomheten plikter også å sørge for at papir og avfall i og omkring søppelkassene fjernes og at området holdes ryddig under og i etterkant av den gjeldende aktivitet.

Kapittel 6. Dyr

§ 6-1.Ansvar for dyr på offentlig sted

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

§ 6-2.Forvaring av kjæledyr salg, avlivning mv.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 6-1. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selv eller overlate til kommunen å la dyret selges eller avlives.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må i god tid før arrangementet skal avholdes søke politiet om dette.

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid sende skriftlig melding til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro eller orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

§ 7-3.Tillatelse fra kommunen for allment tilgjengelige arrangement m.m.

Det er forbudt å benytte kommunal grunn til kommersiell eller ikke-kommersiell virksomhet, herunder uteservering, vareutstilling, lagerplass, arrangementer, markeringer m.m., uten skriftlig tillatelse fra kommunens grunneierrepresentant. Dette gjelder ikke politiske partiers utdeling av valgmateriell foran stortings- og kommunevalg.

Kapittel 8. Barn

§ 8-1.Offentlig dans mv.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelige tilstelninger som varer til etter kl. 22.00, uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser

§ 9-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 9-2.Straff

Overtredelser av bestemmelser gitt i medhold av politilovens § 14, straffes etter samme lovs § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-2a.Kommunal håndheving

Vedtektenes § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 4-4, § 5-1 punkt 1–3 og § 5-2 kan håndheves av Drammen kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd.

Drammen kommune kan ved overtredelser av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr i samsvar med forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 24 jan 2014 nr. 61 (i kraft 24 feb 2014).
§ 9-3.Ikrafttredelse

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves forskrift 10. november 1998 nr. 1017 om politivedtekt, Drammen kommune, Buskerud.