Forskrift om politivedtekt, Elverum kommune, Hedmark

DatoFOR-2011-08-22-869
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse22.09.2011
Sist endretFOR-2016-09-12-1063 fra 22.09.2016
EndrerFOR-1998-11-07-1015
Gjelder forElverum kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort01.09.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om politivedtekt, Elverum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Elverum kommunestyre 2. mars 2011 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 22. august 2011 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Endret ved forskrift 12 sep 2016 nr. 1063 fra 22 sep 2016.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, veg, herunder fortau, sti, park, torg e.l., bru, brygge, kai, strand, badeplass, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Plikter etter denne vedtekt

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, leier, bestyrer eller bruker hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige fred, orden eller ferdsel.

I offentlige parker og på rabatter, grøntarealer og friområder i eller i nærheten av tettbygd strøk er telting, camping eller liknende aktivitet forbudt uten særskilt tillatelse fra Elverum kommune.

I offentlige parker og på rabatter, grøntområder og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer uten særskilt tillatelse fra Elverum kommune.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene etter denne bestemmelse ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringsstedet, jf. serverings- og alkoholloven.

§ 4.Sang og musikk, reklame, tigging mv.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må innen rimelig tid sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

Den som ønsker å drive tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, må på forhånd melde seg for politiet. Gyldig legitimasjon må kunne forevises og personen plikter å følge de anvisninger som politiet gir.

0Endret ved forskrift 12 sep 2016 nr. 1063 (i kraft 22 sep 2016).
§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen, eller med bue, sprettert e.l.
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse trengs ikke nyttårsaften mellom kl. 1800 og 0200.
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg. Vinduer, lemmer o.l. i mindre høyde enn 2,5 m over bakken må ikke stå åpne ut over gate, fortau eller offentlig plass.

§ 7.Sport, lek og spill

Politiet kan forby aking, bruk av rullebrett og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen, den alminnelige orden eller for å hindre skade på offentlig eller privat eiendom.

§ 8.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, veg eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvordan arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når arbeid som er nevnt i § 9 – § 12 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 15.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i Elverum byområde og andre tettsteder etter formannskapets bestemmelse plikter å sørge for renhold av fortau og rennestein i samsvar med lokal sedvane og for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Overvannssluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 16.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor Elverum byområde og andre tettsteder etter formannskapets bestemmelse plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Plikt til å fjerne snø etter takras gjelder også utenfor disse områdene. Plikten omfatter ikke snø og is som kommunen/annen offentlig myndighet har brøytet inn på fortau.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut på offentlig sted. Snø og is fra fortau og gang- og sykkelveg må ikke flyttes ut i kjørebanen. Hvor snø og is ikke kan legges inn til vegg eller hagegjerde, kan den legges i vegkanten, sjøl om rennestein blokkeres. Når det inntreffer mildvær, må det imidlertid sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, så vel fra gata som fra fortauet.

§ 17.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

§ 18.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V. Forurensning

§ 19.Forbud mot tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, veg, park anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere eller på annen måte å gjøre fra seg utendørs i tettbygd strøk eller på steder det kan virke sjenerende på andre.
§ 20.Avfallshåndtering

Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l., eller driver annen liknende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall, og at det blir ryddet etter stengetid.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Ferdsel på offentlige anlegg

§ 21.Ferdsel på kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle, bruke rullebrett eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel VII. Bestemmelser om dyr

§ 22.Husdyr m.m.
1.Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Dette er ikke til hinder for at beitedyr i perioder oppholder seg på eller ved veg i tradisjonelle beiteområder.
2.Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kapittel VIII. Allment tilgjengelige arrangementer

§ 23.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil avholde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må i god tid søke politiet om dette. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

§ 24.Meldeplikt for allment tilgjengelig arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller liknende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

§ 25.Tillatelse fra kommunen for allment tilgjengelige arrangement m.m.

Det er forbudt å benytte kommunal grunn til kommersiell eller ikke-kommersiell virksomhet, herunder uteservering, vareutstilling, lagerplass, arrangementer, markeringer m.m. uten skriftlig tillatelse fra Elverum kommune.

Kapittel IX. Om barn

§ 26.Offentlig dans el.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller liknende allment tilgjengelig tilstelning kun beregnet på voksne uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 27.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i disse, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 28.Straff

Overtredelse av vedtektene eller pålegg gitt i medhold av vedtektene, straffes etter politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 28a.Kommunal håndhevelse

Vedtektenes § 6 (kommunal håndhevelse etter denne paragrafen er avgrenset til kun å gjelde utplassering av advarsler om rasfare og utplassering av løsfotreklame og andre salgsfremmende gjenstander på fortau), § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19 og § 20 kan håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Elverum kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

0Tilføyd ved forskrift 12 sep 2016 nr. 1063 (i kraft 22 sep 2016).
§ 29.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 7. november 1998 nr. 1015 om politivedtekt, Elverum kommune, Hedmark.