Forskrift om politivedtekt, Aurskog-Høland kommune, Akershus

DatoFOR-2011-08-22-871
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse22.09.2011
Sist endret
EndrerFOR-1967-04-24-4572
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort01.09.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om politivedtekt, Aurskog-Høland

Kapitteloversikt:

Hjemmel Fastsatt av Aurskog-Høland kommune 14. mars 2011 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 22. august 2011, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) 1995 nr. 53 § 14.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg eller lignende, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass eller lignende, skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

På offentlig sted er det forbudt uten politiets tillatelse å søke erverv ved selv eller andre å tilby publikum sin tjeneste. Dette gjelder også erverv ved drift av oppbevaringsbokser, personvekter, fotoautomater og lignende. Forbudet gjelder også erverv ved tilbud om fotografering på offentlig sted.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet minimum 7 virkedager før arrangementet skal finne sted.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame eller lignende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert eller lignende,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer,
3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes eller oppholder seg der,

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 6.Hindringer

På eller ut mot offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,5 m over bakken.

§ 7.Sport, lek

Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette finnes påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid eller lignende at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedrivning eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær.

Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes eller jevnes.

§ 11.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger eller lignende skal fjernes når det arbeid som nevnt i § 9, § 10 eller § 11 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er tilstede.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningene på betryggende måte.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 15.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop eller lignende.

§ 16.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø etter takras kan kreves fjernet, selv om det ikke foreligger lokal sedvane.

§ 17.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft eller lignende holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 18.Hindre tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, papir, fruktskall eller annet avfall.
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater, eller lignende uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere.
§ 19.Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk eller lignende på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 20.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt.

Kapittel VII. Dyr

§ 21.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted

§ 22.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som medfører behov for ferdselsreguleringer eller vakthold, må senest 7 dager før arrangementsdato søke politiet om tillatelse. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 23.Meldeplikt for allment tilgjengelig arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX. Barn

§ 24.Offentlig dans eller lignende

Barn som ikke har fylt 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 25.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 26.Straff

Overtredelser av bestemmelser gitt i medhold av politilovens § 14, straffes etter samme lovs § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 27.Ikrafttredelse

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 24. april 1967 nr. 4572 om politivedtekt, Aurskog-Høland kommune, Akershus.