Forskrift om politivedtekt, Kautokeino kommune, Finnmark

DatoFOR-2012-07-03-675
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse03.08.2012
Sist endret
EndrerFOR-1987-07-14-613
Gjelder forKautokeino kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort05.07.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om politivedtekt, Kautokeino

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kautokeino kommune 31. august 2011 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 3. juli 2012, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, løyper som er åpne for alminnelig ferdsel, park, torg eller plass, bru, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus og grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den enkelte fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass eller lignende, skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4.Musikalske fremføringer m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil fremføre musikalsk framføring, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert eller lignende
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdsel

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

Snørydding, eller lagring av snø, skal ikke hindre sikt i vegkryss eller ved fotgjengerfelt.

§ 7.Sport og lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdsel eller alminnelig orden.

§ 8.Avsperring av vei, gang- og sykkelsti

Er det påkrevd på grunn av byggearbeid eller lignende at en vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeider

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Ved vedlikehold av bygninger mv på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere. stiger eller lignende fjernes når arbeid som er nevnt i § 9, § 10 og § 11 annet ledd er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 11 første ledd ikke lenger er til stede.

§ 13.Ferdsel på islagt elv eller vann

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdsel på islagt vann eller elv av sikkerhetsgrunner.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 14.Lys- og luftegraver

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning av eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop eller lignende.

§ 15.Takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 16.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennesten, grøft eller lignende holdes åpne.

Kapittel 5. Hindre tilgrising

§ 17.Hindre tilgrising og lignende

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

-å kaste glass, flasker, tyggegummi, papir, sigarettstumper og annet avfall
-å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygninger, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler
-å urinere
-å henge opp kunngjøringer, plakater eller lignende utenom på tavler som er godkjent av kommunale myndighet.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

§ 18.Avfall

Den som driver gatesalg, uteservering eller kioskvirksomhet m.m. eller arrangerer idrettsstevner, friluftsmøter eller lignende på sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilgrises av virksomheten. Vedkommende plikter å sørge for et tilstrekkelig antall søppelkasser og at hele området holdes ryddig.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel 6. Offentlige anlegg

§ 19.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Løse dyr må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård.

Kapittel 7. Dyr

§ 20.Husdyr mv.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 21.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person som har ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

§ 22.Forvaring av kjæledyr, salg, avliving o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løse i strid med bestemmelsene i § 22. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selv eller overlate til kommunen å la dyret selges eller avlives.

Kapittel 8. Arrangementer på offentlig sted

§ 23.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelig ferdselsreguleringer eller vakthold, må senest tre uker før arrangementet søke politiet om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

Ingen må, ved støy eller på annen måte, hindre eller avbryte forestillingen mv. eller forstyrre andre tilstedeværende. Berusede personer må ikke gis adgang til arrangement mv. Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte arrangement mv.

§ 24.Meldeplikt for allment tilgjengelig arrangement utenfor offentlig sted mv.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomster med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 9. Barn

§ 25.Offentlig dans eller lignende

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte. Unntak gjelder for rusfrie arrangement spesielt tilrettelagt for ungdom.

Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser

§ 26.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utfore på vedkommendes bekostning.

§ 27.Straff

Overtredelser av bestemmelser gitt i medhold av politilovens § 14 straffes etter samme lovs § 30 nr 4. hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 28.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 14. juli 1987 nr. 613 om politivedtekt, Kautokeino kommune, Finnmark.