Forskrift om politivedtekt, Øygarden kommune, Hordaland

DatoFOR-2013-01-03-2
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse03.02.2013
Sist endret
EndrerFOR-1980-02-27-4401
Gjelder forØygarden kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort10.01.2013   kl. 15.25
KorttittelForskrift om politivedtekt, Øygarden

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Øygarden kommunestyre 20. juni 2012 med heimel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151. Stadfesta av Politidirektoratet med nokre endringar 3. januar 2013.

Kapitel I. Ålmenne føresegner

§ 1.Offentleg stad

Med offentleg stad er i denne vedtekta meint gate, veg, her medrekna fortau, sti, park eller liknande, plass, bru, bryggje, kai, strand, anlegg eller annan stad der det er ålmenn ferdsel eller som er bestemt for ålmenn ferdsel.

§ 2.Festar, brukar, leigar eller styrar av hus eller grunn

Skyldnad som er lagd på eigar av hus eller grunn, kviler og på den som festar, brukar, leigar eller styrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentleg stad

§ 3.Ro og orden på offentleg stad

På eller like attmed offentleg stad må ingen vera med i oppstyr, samanstimling, larm eller bråk som skiplar den ålmenne orden eller ferdsel.

Når mange menneske samlar seg nær inngang til forsamlingslokale, sportsplass, utsalsstad, stoppestad e.l., skal dei stå i kø og elles rette seg etter dei pålegg som politiet eller arrangør gjev for å halde oppe den ålmenne orden eller for å regulere ferdsla.

§ 4.Song og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentleg stad vil føra fram song eller musikk, skipa til framsyning eller gjere bruk av høgtalar, må på førehand gje melding til politiet.

Det same gjeld den som på eller nær offentleg stad ønskjer å ha innsamling av pengar, dela ut eller spreie opprop, lysningar, reklame eller liknande, eller bruke gåande, køyrande eller flygande reklame.

§ 5.Farleg eller skremmande verksemd

På, ut over eller like attmed offentleg stad er det forbode:

1.å skyte med gevær eller anna skytevåpen eller med boge, sprettert e.l.,
2.å brenne av krut, fyrverk eller sprengstoff utan at politiet har gjeve løyve,
3.å kaste eller sleppe stein, snøball eller anna som kan vere til skade eller ulempe for dei som ferdast der.

Kapitel III. Sikring av ferdsla

§ 6.Hindringar

På eller ut over offentleg stad er det forbode å setje eller hengja noko som kan vera til hinder eller ulempe for ferdsla.

Markiser skal vere festa så høgt at underkanten minst er 2,50 m over bakken.

§ 7.Sport, leik

Politiet kan sette forbod mot aking og andre former for sport, leik eller spel på bestemt offentleg stad der dette er påkravd av omsyn til ferdsla eller den ålmenne orden.

§ 8.Sperring av fortau mv.

Krev byggjearbeid e.l. at gate, veg eller annan offentleg stad vert heilt eller delvis sperra for ei avgrensa tid, lyt ein på førehand søkje løyve frå politiet. Politiet kan setja nærare vilkår for løyvet.

§ 9.Sprenging

Sprenging på eller like attmed offentleg stad skal meldast til politiet på førehand. Politiet kan krevja særlege tryggingstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Reising, riving eller reparasjon av bygning, graving eller anna arbeid på eller ut mot offentleg stad der det kan bli fare for ferdsla, skal på førehand meldast til politiet. Politiet kan fastsette korleis arbeidsstaden skal sperrast og krevje andre tryggingstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehald av bygning mv.

Ved vedlikehald av bygningar mv. på eller ut mot offentleg stad pliktar den ansvarlege for arbeidet å setje opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg eller til ulempe å ferdast der.

§ 12.Fare for takras

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned frå hustak mot offentleg stad, skal eigaren straks sette opp avvisarar (sperre som leier forbi, rundt på grunn av takrasfaren) som gjer det tydeleg at det er farleg eller til ulempe å ferdast der, og snarast syte for at taket blir rydda.

§ 13.Fjerning av sperrer

Sperringar, avvisarar, stiger e.l. må takast bort når arbeid som nemnt i § 9, § 10 og § 11 er gjort eller når faren eller ulempa som er nemnt i § 12 ikkje lenger er til stades.

§ 14.Ferdsle på frose vatn eller sjø

Politiet kan av tryggingsgrunnar sette forbod mot eller gje regulerande føresegner for ferdsla på vatn eller sjø som er frose.

Kapittel IV. Reinhald på offentleg stad

§ 15.Fortau mv.

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å halda reine lys- og luftegraver som er knytt til eigedomen.

Reinhaldet skal gjerast slik at det vert til minst mogeleg ulempe.

Oppsop e.l. må ikkje leggjast i kloakksluk.

§ 16.Takras

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å rydde fortauet utanfor eigedomen for snø og is etter takras.

§ 17.Avlaup for vatn

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal sørgja for at avløp for vatn i fortau, rennestein, grøft e.l. vert halde ope.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 18.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller like attmed offentleg stad er det forbode: 

1.å kaste glas, flasker, spikar, papir, fruktskal eller anna avfall, 
2.å grise til med måling, tusj, sprayprodukt e.l. på noko overflate mot offentleg stad, under dette på eller ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretning og framkomstmiddel,
3.å hengje opp kunngjeringar, plakatar, e.l.

Dette gjeld likevel ikkje oppslag på tavler e.l. der dette er vanleg og etter løyve frå eigar dersom det er på privat eigedom.

Det er forbode å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovleg sett opp.

Oppslag skal fjernast når dei er forelda.

4.å urinere.
§ 19.Avfall

Den som driv med sal frå portrom, kiosk e.l., eller som driv anna liknande næringsverksemd på eller ut mot offentleg stad, skal syte for at området ikkje vert skjemt eller skitna til av verksemda, og pliktar å syte for at det blir sett opp mange nok korger for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelling på offentleg stad, skal syte for at papir og anna avfall blir fjerna etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlege anlegg

§ 20.Kyrkjegard

På kyrkjegard er det forbode å sykle, ake eller å drive sport, leik eller anna som ikkje sømer seg der.

Det er forbode å trengje seg inn på kyrkjegard når den er stengd for besøk.

Kapittel VII. Dyr

§ 21.Husdyr m.m.

Det er forbode å la hest, storfe, sau eller geit gå laus på eller ved offentleg stad utan forsvarleg tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikkje førast på offentleg stad utan løyve frå politiet.

Kapittel VIII. Arrangement på offentleg stad mv.

§ 22.Søknadsplikt for arrangement på offentleg stad

Den som på offentleg stad vil lage til arrangement som hovudsakleg er av underhaldande, kunstnarisk, selskapeleg eller kommersielt slag, som har ein storleik som openbert vil føre til behov for omfattande reguleringar av ferdsla eller vakthald, må søkje om dette innan ein frist som politiet set.

Politilova § 11 gjeld tilsvarande.

§ 23.Meldeplikt for allment tilgjengelege arrangement utanfor offentleg stad m.m.

Den som vil lage til eit arrangement som er allment tilgjengeleg, må sende melding i god tid til politiet. Dette skal gjerast sjølv om arrangementet ikkje går føre seg på offentleg stad, når det er truleg at det vert naudsynt med polititilsyn for å sikre ro og orden eller avvikling av trafikken på grunn av storleiken på eller karakteren av arrangementet.

Plikt til å melde frå gjeld og samkome med dans eller anna tilstelling som i hovudsak er av selskapeleg eller underhaldande art for medlemer av ei foreining eller liknande samanslutning.

Politilova § 11 gjeld tilsvarande.

Kapittel IX. Born

§ 24.Offentleg dans e.l.

Born under 15 år har ikkje tilgjenge til offentleg dans eller liknande allment tilgjengeleg tilstelling utan at dei er saman med foreldre eller andre føresette.

Politiet kan i unntakstilfelle setja ei lågare aldersgrense for særskilde arrangement.

Kapittel X. Ymse føresegner

§ 25.Forsøming av plikt

Forsømer nokon å utføre det vedkomande har plikt til etter vedtektene eller etter pålegg gjeve med heimel i vedtektene, kan politiet på vegne av vedkomande setje dette i verk. Den som har forsømt pliktene må dekkje utgiftene.

§ 26.Straff

Brot på føresegner gjeve i medhald av politilova § 14, vert straffa etter same lov § 30 nr. 4, om ikkje tilhøvet kjem inn under strengare straffepåbod.

§ 27.Iverksetjing

Denne vedtekta tek til å gjelde 1 månad etter at ho er stadfesta av Politidirektoratet. Frå same tid blir forskrift 27. februar 1980 nr. 4401 om politivedtekt, Øygarden kommune, Hordaland oppheva.