Forskrift om politivedtekter, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2013-06-11-607
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse11.07.2013
Sist endret
EndrerFOR-1993-01-05-61
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort13.06.2013   kl. 16.30
KorttittelForskrift om politivedtekter, Larvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Larvik kommunestyre 13. februar 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 11. juni 2013.

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel 2 Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet senest 14 dager før arrangementet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame eller lignende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

Ved innsamling av penger må melding gis ved personlig oppmøte hos politiet, og man plikter å følge de anvisninger som blir gitt.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.uten aktverdig grunn å skyte med luft- eller fjærvåpen som softgun, luftpistol, paintballvåpen eller lignende.
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller andre eksplosive stoffer uten tillatelse fra politiet og lokal brannmyndighet. Forbudet mot bruk av fyrverkeri gjelder ikke på nyttårsaften fra kl. 18.00 til 02.00.
3.å kaste eller slippe stein, eller annet som kan være til skade eller ulempe for den som ferdes der.
4.å skyte med bue, sprettert eller lignende.

Kapittel 3 Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller utover offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted. Visse tillatelser kan bli gitt av kommunale myndigheter. Skilt, reklameflagg eller andre gjenstander som tjener som reklame eller lignende må ikke plasseres slik at det er til hinder eller fare for blinde og svaksynte og heller ikke slik at det blir mindre enn 1,5 m uhindret passasje ut til fortauskant.

Markiser, uthengskilt eller lignende skal være hengt opp så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 3-2.Sport, lek

Politiet kan forby aking og enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

Bruker av rulleskøyter, rullebrett og lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlige hensyn til andre som ferdes der og til omgivelsene. Politiet kan forby skating og bruk av rulleskøyter eller lignende på bestemt offentlig sted når det er påkrevd av hensyn til ferdselen eller omgivelsene.

§ 3-3.Avsperring av offentlig sted

Er det påkrevd på grunn av bygningsarbeid eller lignende at en offentlig gate, vei eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperringen.

Når tillatelse er gitt skal den som har fått tillatelsen varsle vegmyndigheten.

§ 3-4.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

§ 3-5.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan i samråd med den berørte kommunale myndighet bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-6.Vedlikehold av bygning

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at det er farlig eller til ulempe å ferdes der.

§ 3-7.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted eller sted som er bestemt for alminnelig ferdsel, skal eier straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe. Disse skal ha en slik utforming at de i minst mulig grad kan være farlige for blinde og svaksynte.

Eier plikter snarest å rydde tak for snø eller is, slik at ras unngås.

§ 3-8.Fjerning av sperrer

Sperringer, avvisere, stiger e.l. må tas bort når arbeid som nevnt i § 3-4, § 3-5 og § 3-6 er gjort eller når faren eller ulempen som er nevnt i § 3-7 ikke lenger er til stede.

§ 3-9.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 4-1.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i Larvik sentrum og Stavern sentrum plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

§ 4-2.Snøfall og rydding

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor Larvik sentrum og Stavern sentrum plikter etter snøfall/takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is, slik at det blir fremkommelig. Snø og is kan kreves fjernet.

Dette gjelder likevel ikke på steder der kommunen i henhold til annet regelverk er pålagt å rydde fortau for snø.

§ 4-3.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i Larvik sentrum og Stavern sentrum plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

§ 4-4.Vann og avløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft eller lignende holdes åpne.

§ 4-5.Avfall

Den som driver gatesalg, uteservering eller kioskvirksomhet m.m. eller arrangerer idrettsstevner, friluftsmøte eller lignende på sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilgrises av virksomheten. Vedkommende plikter å sørge for et tilstrekkelig antall avfallsbeholdere og at hele området holdes ryddig.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementer.

§ 4-6.Hindre tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, papir, matrester, sigarettstumper eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag e.l. uten tillatelse fra politiet.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på egen grunn.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er forledet.

4.å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder det kan virke sjenerende for andre.

Kapittel 5 Offentlige innretninger og anlegg

§ 5-1.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Kapittel 6 Dyr

§ 6-1.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller gris gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 6-2.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

§ 6-3.Forvaring av kjæledyr, salg, avlivning o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 6-2. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at vedkommende er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selv eller overlate til kommunen å la dyret omplasseres, selges eller avlives.

Kapittel 7 Arrangementer på offentlig sted m.m.

§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde et arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må senest 1 måned før arrangementet søke politiet om dette. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende anvendelse.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelig arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende inn melding til politiet minimum 14 dager før arrangementet, selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avviklingen av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 8 Forskjellige bestemmelser

§ 8-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning.

§ 8-2.Straff

Overtredelse av denne vedtekt eller bestemmelser gitt i medhold av vedtekten straffes etter politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går under en strengere straffebestemmelse.

§ 8-3.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 5. januar 1993 nr. 61 om politivedtekt, Larvik kommune, Vestfold.