Forskrift om politivedtekt, Tromsø kommune, Troms

DatoFOR-2014-05-26-686
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse26.06.2014
Sist endretFOR-2014-06-24-833 fra 26.06.2014
EndrerFOR-1998-05-27-537
Gjelder forTromsø kommune, Troms
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort05.06.2014
KorttittelForskrift om politivedtekt, Tromsø

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø kommunestyre 25. september 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 26. mai 2014, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) 1995 nr. 53 § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151. Endret ved forskrift 24 juni 2014 nr. 833 (i kraft 26 juni 2014).

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted, plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted, skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene etter denne bestemmelsen ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet/skjenkestedet, jf. serverings- og alkoholloven.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder i boligområder, er telting, camping og lignende overnatting forbudt, med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på, i umiddelbar nærhet av eller ut over offentlig sted vil fremføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller fremvisning, eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller annet lydforsterkende anlegg, må sende forhåndsmelding til politiet dersom aktiviteten kan forstyrre ro, orden eller ferdsel.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å spre opprop, reklame eller bruke lydanlegg i forbindelse med salgsvirksomhet/markedsføring, og aktiviteten kan forstyrre ro, orden eller ferdsel.

For å opprettholde den offentlige orden, kan politiet fastsette vilkår, herunder med hensyn til tid og sted, for den som vil samle inn penger på offentlig sted til egne eller andres formål. Adgangen til å sette vilkår omfatter også den som vil framføre sang og musikk eller stelle til oppvisning eller fremvisning. Politiet kan pålegge meldeplikt for de som vil samle inn penger på offentlig sted.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten at politiet på forhånd har fått melding. Slik melding kan unnlates ved oppskyting av nyttårsfyrverkeri i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00. Unntaket gjelder kun bruk av lovlig fyrverkeri som er anskaffet fra handelslokale/salgssted med tillatelse fra brannvesenet.
2.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen, herunder containere, salgsboder, uregistrerte kjøretøy, reklameskilt eller lignende.

Markiser skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken, og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 7.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd meldes til politiet og til kommunen. Politiet kan i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving, reparasjon eller vedlikehold av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet og kommunen. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe, med mindre politiet har fastsatt andre sikkerhetstiltak. Avvisere settes opp slik at de også registreres av blinde og svaksynte.

§ 11.Avvisere

Eier av bygning eller grunn plikter å sikre at det ikke oppstår fare for at det faller snø eller is fra hustak ned mot offentlig sted.

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding. Avvisere settes opp slik at de også registreres av blinde og svaksynte.

§ 12.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 9 og § 10 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 11 ikke lenger er til stede.

§ 13.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningen på betryggende måte.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 14.Fortau mv.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver. Innenfor tettbygd strøk plikter man også å sørge for rengjøring av fortau og rennestein i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

I tørrvær uten frost skal det sprøytes med vann før feiing hvis feiingen ellers medfører støvplager eller andre ulemper.

Etter feiing skal oppsopet straks fjernes. Det skal ikke legges i kjørebane eller i gate- og/eller overvannssluk.

§ 15.Snøfall og takras

I tettbygde strøk og opp mot offentlig sted plikter eier av bygning eller grunn etter takras og snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel. Snø og is skal ikke kastes ut i kjørebanen eller legges ved rennesteinen.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må utenom dette ikke kastes/deponeres på offentlig sted.

§ 16.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

§ 17.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 18.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere.

I friområder i tilknytning til boligområder er det også forbudt å kaste hageavfall.

§ 19.Avfall

Den som arrangerer idrettsstevner, markeder eller lignende, eller som driver salg fra kiosk, gatekjøkken eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Den ansvarlige for virksomheten plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 20.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel VII. Dyr

§ 21.Husdyr m.m.

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 22.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 23.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 24.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 25.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 26.Kommunal håndhevelse

Vedtektenes § 11, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18 og § 19 kan håndheves av Tromsø kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Tromsø kommune kan ved overtredelser av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

0Endret ved forskrift 24 juni 2014 nr. 833 (i kraft 26 juni 2014).
§ 27.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 27. mai 1998 nr. 537 om politivedtekt, Tromsø kommune, Troms.