Forskrift om politivedtekt, Alta kommune, Finnmark

DatoFOR-2014-06-11-712
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse11.07.2014
Sist endretFOR-2014-12-11-1687
EndrerFOR-2005-01-21-62
Gjelder forAlta kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort12.06.2014   kl. 14.40
KorttittelForskrift om politivedtekt, Alta

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Alta kommunestyre 21. oktober 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 11. juni 2014, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151. Endret ved forskrift 11 des 2014 nr. 1687.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, tilrettelagt vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Alta by

Vedtektene omfatter hele Alta kommune. Grensen for Alta by er lik grensen for kommunedelplan for Alta tettsted/Alta by.

§ 3.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 4.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Enhver som ferdes eller oppholder seg på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter klokken 23.00 og til klokken 06.00. Dette innebærer også et forbud mot støy og høyt musikkvolum.

§ 5.Pengeinnsamling, sang, musikk reklame med mer

I Alta kommune er det kun tillatt å samle inn penger til egne eller andres formål på torget i Alta sentrum. Vilkåret gjelder ikke for personer som foretar innsamling på vegne av organisasjoner registrert i Frivillighets- eller Innsamlingsregisteret.

Politiet kan etter konkret vurdering sette øvrige vilkår for pengeinnsamling for å opprette den offentlige ro og orden. Det samme gjelder også for de som vil framføre sang og musikk eller stelle til oppvisning eller fremvisning.

Politiet kan innføre meldeplikt for den som ønsker å samle inn penger.

0Endret ved forskrift 11 des 2014 nr. 1687.
§ 6.Kirkegård

På kirkegård skal det utvises respektfull adferd. Det forbudt å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der. Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

§ 7.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

-å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.
-å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.
-å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 8.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser, e.l. som vender ut mot offentlig sted skal være forsvarlig sikret. Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

§ 9.Sport, lek mv.

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 10.Avsperring av gate, vei, gang- og sykkelsti mv.

Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, veg, gang- og sykkelsti eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 11.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 12.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 13.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 14.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 11, § 12 og § 13 annet ledd er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 13 første ledd ikke lenger er til stede.

§ 15.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 16.Renhold mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 17.Takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 18.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 19.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

-å kaste glass, flasker, tyggegummi, papir, fruktskall eller annet avfall,
-å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
-å urinere.

Oppslag skal fjernes av den som har hengt de opp når de ikke lenger er aktuelle.

§ 20.Avfall

Den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Det skal sørges for regelmessig rydding av området og det skal settes opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Dyr

§ 21.Husdyr mv.

I Alta by er det forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kapittel VII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 22.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted mv.

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 23.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted mv.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel VIII. Barn

§ 24.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte. Unntak gjelder for rusfrie arrangement spesielt tilrettelagt for ungdom.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 25.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 26.Straff

Overtredelser av bestemmelser gitt i medhold av politiloven § 14, straffes etter samme lovs § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 27.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 21. januar 2005 nr. 62 om politivedtekt, Alta kommune, Finnmark.