Forskrift om politivedtekt, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2014-06-11-713
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse11.07.2014
Sist endret
EndrerFOR-1998-04-01-355
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort12.06.2014   kl. 14.40
KorttittelForskrift om politivedtekt, Moss

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Moss bystyre 23. september 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 11. juni 2014, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden eller ferdsel. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 2300 og kl. 0700.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass eller lignende, skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygd strøk er telting, camping eller lignende forbudt med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må sende forhåndsmelding til politiet.

Den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame og lignende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame, må før tiltak iverksettes, sende melding til politiet som kan fastsette vilkår.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert eller lignende,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse,
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdsel

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, reklameskilt og annen løsfotreklame som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen eller tilgjengeligheten til alle på offentlig sted.

Markiser, uthengsskilt og lignende skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken. Avstand til kjørebane skal være minst 0,50 m.

§ 3-2.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

Bruker av rulleskøyter, rullebrett og lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlig hensyn til andre som ferdes der og til omgivelsene. Politiet kan forby bruk av rullebrett, rulleskøyter og lignende på bestemt offentlig sted når det er påkrevd av hensyn til ferdselen eller omgivelsene og for å unngå skade på eiendom.

§ 3-3.Avsperring av gate, fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid eller lignende at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 3-4.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-5.Diverse byggearbeider mv.

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet og eventuelt kommunal myndighet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-6.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-7.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-8.Fjerning av avvisere og sperrer mv.

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-4, § 3-5 eller § 3-6 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-7 ikke lenger er til stede.

§ 3-9.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan, for å ivareta sikkerheten for den som ferdes på islagt vann eller sjø, forby eller gi regulerende bestemmelser for all slik ferdsel, også motorferdsel som er regulert i annen lovgivning.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 4-1.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten og rengjøring og vedlikehold av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet og vedlikeholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Vegsluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-2.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å rydde fortauet utenfor eiendommen etter snøfall i den utstrekning politi eller kommune krever det. Snø etter takras kan kreves fjernet fra fortauet utenfor eiendommen.

Det er ikke tillatt å legge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

§ 4-3.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. på eller langs eiendommen holdes åpne.

Kapittel 5. Hindre tilgrising

§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.

Der det er satt opp søppelkasser skal disse benyttes ved kasting av avfall.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å urinere,
2.å etterlate/kaste glass, flasker, papir, fruktskall, tyggegummi, sigarettstumper, snus, matrester, kondomer og sprøytespisser eller annet avfall,
3.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
4.å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse, mens oppslag på privat grunn forutsetter tillatelse fra grunneier.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Det kreves at det settes dato for fjerning på oppslaget og at eier av oppslaget har ansvaret for fjerning.

§ 5-2.Avfall fra salg og arrangementer

Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall. Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet

Kapittel 6. Offentlige anlegg

§ 6-1.Kirkegård og gravlund

På kirkegård/gravlund er det forbudt å sykle, kjøre eller drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Kapittel 7. Dyr

§ 7-1.Dyr

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsen i første ledd. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selv enten la dyret selges eller avlives eller overlate til kommunen å la dyret selges eller avlives.

Kapittel 8. Arrangement på offentlig sted

§ 8-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Vi viser til retningslinjer gitt av kommunen i samarbeid med politiet. Politiloven § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 8-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 9. forskjellige bestemmelser

§ 9-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 9-2.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-3.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 1. april 1998 nr. 355 om politivedtekt, Moss kommune, Østfold.