Forskrift om politivedtekt, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2014-06-11-714
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse11.07.2014
Sist endret
EndrerFOR-1998-10-22-977
Gjelder forKristiansund kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort12.06.2014   kl. 14.40
KorttittelForskrift om politivedtekt, Kristiansund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansund bystyre 3. desember 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 11. juni 2014, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås ett hvert sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Gårdeieransvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av bygning eller grunn

Plikter som er lagt på eier av bygning eller grunn, hviler også på den som bruker eller leier lokaler på gatenivå, fester, eller bestyrer bygning eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i § 2-1 ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet, jf. serverings- og alkoholloven.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, og på, ved eller under veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på, i umiddelbar nærhet av eller ut over offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må gi forhåndsmelding til politiet hvis virksomheten i særlig grad kan forstyrre ro og orden.

Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel.

§ 2-3.Eksplosiver/fyrverkeri, våpen, luft-/fjærvåpen

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.Å anvende eller avfyre eksplosiver eller fyrverkeri.
2.Uten aktverdig grunn å skyte med luft- eller fjærvåpen som softgun, luftpistol, paintballvåpen eller lignende.
§ 2-4.Kirke, kirkegård og gravlund

Inntil kirke, på kirkegård og gravlund er det forbudt å drive aktiviteter eller ferdes på en måte som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård og gravlund når den er stengt for besøk.

Kjæledyr som går løs og husdyr må ikke slippes inn på eller tas med på kirkegård og gravlund.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.

Markiser, uthengsskilt e.l. skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 3-2.Bruk av rullebrett mv.

Bruker av rulleskøyter, rullebrett og lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlige hensyn til andre som ferdes der og til omgivelsene. Politiet kan forby skating og bruk av rulleskøyter eller lignende på bestemt offentlig sted når det er påkrevd av hensyn til ferdselen eller omgivelsene.

§ 3-3.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevd på grunn av byggearbeid eller lignende at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd meldes til politiet og til Plan- og bygningssjefen. Politiet kan i tilfelle fastsette nærmere vilkår.

§ 3-4.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet og til Plan- og bygningssjefen. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-5.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet å sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-6.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-3 til § 3-5 og § 4-1 er utført, eller den fare eller arbeid som er nevnt i § 3-5 og § 4-1 ikke lenger er til stede.

Kapittel 4. Gårdeiers særlige plikter

§ 4-1.Snø, is og takras

Når snø eller is truer med å falle fra bygningstak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-2.Vannavløp

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. på eller langs eiendommen holdes åpne.

§ 4-3.Renhold av fortau i tettbebygd strøk

I tettbebygde strøk på Kirklandet, Gomalandet, Nordlandet og Innlandet plikter eier av bygning eller grunn å sørge for renhold av fortau på eller langs eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Overvannsluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-4.Plikt til snørydding i tettbebygd strøk

I tettbebygde strøk på Kirklandet, Gomalandet, Nordlandet og Innlandet plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

§ 4-5.Plikt til å strø fortau i tettbebygd strøk

I tettbebygde strøk på Kirklandet, Gomalandet, Nordlandet og Innlandet plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

Kapittel 5. Hindre tilgrising m.m.

§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.Å kaste glass, flasker, spiker, papir, sigarettstumper, tyggegummi eller annet avfall utenom i oppsatte egnede søppelkasser samt å knuse flasker.
2.Å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler.
3.Å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag e.l. uten tillatelse fra politiet. Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av kommunen til slik bruk, eller oppslag på egen grunn. Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når de er foreldet.
4.Å urinere eller på annen måte gjøre fra seg utendørs i tettbebygd strøk eller på steder det kan virke sjenerende på andre.
§ 5-2.Avfall

Den som arrangerer idrettsstevner, friluftsmøte eller lignende eller driver gatesalg, serverings- eller kioskvirksomhet, stands eller lignende på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilgrises av virksomheten. Vedkommende plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser og at området holdes ryddig under og i etterkant av den gjeldende aktivitet.

Kapittel 6. Dyr

§ 6-1.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

§ 6-2.Forvaring av dyr, salg, avliving o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 6-1. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selv eller overlate til kommunen å la dyret selges eller avlives.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må i god tid før arrangementet skal avholdes søke politiet om dette.

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende skriftlig melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

§ 7-3.Nærmere bestemmelser om vilkår for å opprettholde den offentlige ro og orden, meldeplikt og register for den som vil samle inn penger på offentlig sted til egne eller andres formål

Dersom politiet mener at det er behov for slike bestemmelser, overlates det til politiet nærmere å utforme bestemmelser om vilkår for å opprettholde den offentlige ro og orden, herunder med hensyn til tid og sted, for den som vil samle inn penger på offentlig sted til egne eller andres formål. Adgangen til å sette vilkår omfatter også den som vil framføre sang og musikk eller stelle til oppvisning eller fremvisning. Politiet gis adgang til å pålegge meldeplikt.

Kapittel 8. Forskjellige bestemmelser

§ 8-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 8-2.Straff

Overtredelse av vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av vedtektene, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 8-3.Kommunal håndheving

Vedtektenes § 3-1 (omfatter kun utplassering av advarsler om rasfare og utplassering av løsfotreklame og andre salgsfremmende gjenstander på fortau), § 4-1, § 4-3, § 4-4, § 4-5, § 5-1 og § 5-2 kan håndheves av Kristiansund kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Kristiansund kommune kan ved overtredelser av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

§ 8-4.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves forskrift 22. oktober 1998 nr. 977 om politivedtekt, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.