Forskrift om politivedtekt, Namsos kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-06-11-715
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse11.07.2014
Sist endret
EndrerFOR-1965-04-26-4603
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, F16.11.200 nr. 1151
Kunngjort12.06.2014   kl. 14.40
KorttittelForskrift om politivedtekt, Namsos

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Namsos kommunestyre 20. juni 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 11. juni 2014, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som leier, fester, bruker eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må på forhånd sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen, eller med bue, sprettert e.l.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse,
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

§ 3-2.Sport, lek

Politiet kan forby skating, bruk av rulleskøyter, aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 3-3.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 3-4.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet til offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-5.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby særskilte sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-6.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-7.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-8.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-3–§ 3-6 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-7 ikke lenger er til stede.

§ 3-9.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 4-1.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. I tettbygd strøk innenfor tidligere Namsos kommune plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted, i samsvar med lokal sedvane også å sørge for renhold av fortau og rennestein utenfor eiendommen. Plikten gjelder kun på steder hvor renholdet ikke er overtatt av kommunen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Overvannsluk skal ved renhold ikke tilføres oppsop o.l.

§ 4-2.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras og i tettbygd strøk innenfor tidligere Namsos kommune i samsvar med lokal sedvane også etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-3.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk innenfor tidligere Namsos kommune plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

§ 4-4.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel 5. Hindre tilgrising

§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tagging, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp, utplassere eller transportere rundt kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere eller på annen måte gjøre fra seg.
§ 5-2.Avfall

Den som driver serveringssted, salg fra portrom, kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall beholdere til papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir, smuss og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel 6. Offentlige anlegg

§ 6-1.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel 7. Dyr

§ 7-1.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse for omgivelsene eller utgjør en helsemessig risiko.

Politiet kan bestemme at dyr som kan forulempe mennesker eller dyr på offentlig sted, skal holdes i bånd eller være forsynt med munnkurv.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 7-2.Forvaring av dyr, salg, avliving o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 7-1. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet la dyret selges eller avlives.

Kapittel 8. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 8-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 8-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 9. Barn

§ 9-1.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser

§ 10-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 10-2.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 10-3.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 26. april 1965 nr. 4603 om politivedtekt, Namsos kommune, Nord-Trøndelag.