Forskrift om politivedtekt, Nordkapp kommune, Finnmark

DatoFOR-2014-06-23-832
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse23.07.2014
Sist endret
EndrerFOR-1993-08-27-882
Gjelder forNordkapp kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort26.06.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om politivedtekt, Nordkapp

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nordkapp kommunestyre 10. desember 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 23. juni 2014, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, fortau, vei, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Enhver som ferdes eller oppholder seg på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted, plikter å overholde nattero etter klokken 2300 og til klokken 0600. Dette innebærer også et forbud mot støy og høyt musikkvolum.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller gjøre bruk av høyttaler, skal på forhånd sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted vil dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l. eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

I Nordkapp kommune er pengeinnsamling til egne eller andres formål kun tillatt på torget i Honningsvåg sentrum. Pengeinnsamling er ikke tillatt mellom klokken 2300 og klokken 0600. Vilkårene gjelder ikke for personer som foretar innsamling på vegne av organisasjoner registrert i Frivillighets- eller Innsamlingsregisteret. Politiet kan etter konkret vurdering sette øvrige vilkår for pengeinnsamling for å opprettholde den offentlige ro og orden. Politiet kan innføre meldeplikt for den som ønsker å samle inn penger.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.
3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser e.l. som vender ut mot offentlig sted skal være forsvarlig fastgjort. Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,25 m over grunn. Dispensasjon fra reglene kan gis av politiet dersom særskilt behov foreligger.

§ 7.Sport, lek

Politiet kan forby aking, bading og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevd på grunn av byggearbeid eller lignende at en offentlig gate, vei eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperring.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum. Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær. Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes og jevnes.

§ 11.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeid som er nevnt i § 9, § 10 og § 11 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningene på betryggende måte.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 15.Lys- og luftegraver

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver utenfor eiendommen.

Renhold skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. I tørt vær uten frost må feiing ikke finne sted uten at det på forhånd er sprøytet med vann.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 16.Takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 17.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 18.Hindre tilgrising og lignende

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler.
3.å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere.
§ 19.Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l, eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige innretninger og anlegg

§ 20.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel VII. Dyr

§ 21.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit, rein eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 22.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 23.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX. Barn

§ 24.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre ansatte. Unntak gjelder for rusfrie arrangement spesielt tilrettelagt for ungdom.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 25.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 26.Straff

Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter politiloven § 30 nr. 4 hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 27.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 27. august 1993 nr. 882 om politivedtekt, Nordkapp kommune, Finnmark.