Forskrift om politivedtekt, Haugesund kommune, Rogaland

DatoFOR-2014-06-26-912
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse26.07.2014
Sist endret
EndrerFOR-1998-05-27-536
Gjelder forHaugesund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om politivedtekt, Haugesund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Haugesund bystyre 11. desember 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 26. juni 2014, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

§ 1-2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer grunnen eller huset i sin helhet.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 2300 og til kl. 0600.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i § 2-1 ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet, jf. serverings- og alkoholloven.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende må gi forhåndsmelding til politiet og/eller eventuell berørt kommunal myndighet.

Det samme gjelder den som skal dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

Politiet kan beslutte at den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, skal ha meldeplikt til politiet.

Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På. ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten at skriftlig melding er sendt politiet.
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
§ 2-4.Kirkegård

Inntil kirke, på kirkegård og gravlund er det forbudt å drive aktiviteter eller ferdes på en måte som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård og gravlund når den er stengt for besøk.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbragt sa høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

§ 3-2.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 3-3.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet som fastsetter nærmere vilkår.

§ 3-4.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet og til eventuell berørt kommunal myndighet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-5.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-6.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-7.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-4, § 3-5, og § 3-6 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 4-1 ikke lenger er til stede.

§ 3-8.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningene på betryggende måte.

Kapittel 4. Gårdeiers særlige plikter

§ 4-1.Snø, is og takras

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Arbeidet skal avsluttes og avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det hindrer eller er til ulempe for ferdselen på offentlig sted.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-2.Snøfall

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-3.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt.

§ 4-4.Renhold av fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten, samt rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Overvannssluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-5.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel 5. Hindre tilgrising

§ 5-1.Hindre tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall, sigarettsneiper, tyggegummi eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. på andre steder enn tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk. Dette gjelder ikke oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder det kan virke sjenerende på andre.
§ 5-2.Avfall

Den som driver gatesalg, uteservering, kiosk- eller serveringsvirksomhet m.m., eller arrangerer idrettsstevner, friluftsmøte e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilgrises av virksomheten.

Vedkommende plikter å sørge for et tilstrekkelig antall søppelkasser og at hele området holdes ryddig. Opprydning skal skje straks etter stengetid eller etter arrangementet er slutt.

Kapittel 6. Dyr

§ 6-1.Dyr

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

§ 6-2.Forvaring av dyr, salg, avliving o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 6-1. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selv la dyret selges eller avlives.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 8. Forskjellige bestemmelser

§ 8-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 8-2.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 8-3.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme dato oppheves forskrift 27. mai 1998 nr. 536 om politivedtekt, Haugesund kommune, Rogaland.