Forskrift om politivedtekt, Nedre Eiker kommune, Buskerud

DatoFOR-2015-01-09-24
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse09.02.2015
Sist endret
EndrerFOR-1998-11-12-1019
Gjelder forNedre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort15.01.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om politivedtekt, Nedre Eiker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nedre Eiker kommunestyre 10. april 2014 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 9. januar 2015, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg eller lignende, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero fra kl. 23.00 til kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass eller lignende, skal de rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i § 3 ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet, jf. serverings- og alkohollovens bestemmelser.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøy med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbebygd strøk er telting, camping, eller lignende, samt overnatting, forbudt med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 4.Sang og musikk, spredning av reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttalere, megafon eller lignende, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame eller lignende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame, med unntak av politiske partiers utdeling av valgmateriell i forbindelse med stortings- og kommunevalg.

Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. Politiet kan gi tillatelse til å fravike denne bestemmelsen i spesielle tilfeller.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, i umiddelbar nærhet av eller ut mot offentlig sted er det forbudt:

1.uten aktverdig grunn å skyte med gevær eller annet skytevåpen, eller med bue, sprettert eller lignende,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse,
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
§ 6.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle, ake eller drive annen form for sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kjæledyr som går løs eller husdyr må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård og gravlund.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 7.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, som for eksempel containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen.

Markiser, uthengsskilt og lignende skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken, og slik at det ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 8.Bruk av rulleskøyter, rullebrett, aking mv.

Bruker av rulleskøyter, rullebrett eller lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlig hensyn til andre som ferdes der og til omgivelsene. Politiet kan forby aking, bruk av rulleskøyter/rullebrett eller annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted, når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen, omgivelsene eller den alminnelige orden.

§ 9.Avsperring/innsnevring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid eller lignende at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd meldes til politiet og til eventuell berørt kommunal myndighet. Politiet kan i tilfelle fastsette nærmere vilkår.

§ 10.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på, i umiddelbar nærhet av eller ut mot offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 11.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet og berørt kommunal myndighet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 12.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet å sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 13.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger eller lignende fjernes når det arbeid som er nevnt i § 10, § 11 og § 12 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 16 ikke lenger er til stede.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Kapittel IV. Hus- og grunneiers særlige plikter

§ 15.Renhold av fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 16.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 17.Plikt til snørydding

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Eier, eller den som utfører brøytingen, må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen ut i kjørebanen eller på annet offentlig sted slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

Plikten omfatter ikke snø som kommunen, eller andre som brøyter på vegne av offentlig myndighet, har brøytet inn på fortauet.

Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

§ 18.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft eller lignende på eller langs eiendommen holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 19.Hindre tilgrising o.l.

På, i umiddelbar nærhet av eller ut over offentlig sted er det forbudt:

1.å spytte, kaste tyggegummi og snus/snusposer, kaste glass, flasker, spiker, sigarettsneiper, papir, fruktskall eller annet avfall utenom i oppsatte egnede søppelkasser, samt å knuse flasker og glass,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende samt avrenning av fakkelbokser på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre,
4.å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag eller lignende uten politiets tillatelse.
§ 20.Avfall

Den som arrangerer idrettsstevner, friluftsmøter eller andre tilstelninger, eller driver salg fra portrom, kiosk eller lignende, eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser.

Den som driver virksomheten plikter å sørge for at papir og annet avfall fjernes og at området holdes ryddig under og i etterkant av den gjeldende aktivitet.

Kapittel VI. Dyr

§ 21.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse. På offentlig sted plikter person med ansvar for nevnte dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

§ 22.Forvaring av dyr, salg, avliving mv.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 21. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet la dyret selges eller avlives, eller overlate dette til kommunen.

Kapittel VII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 23.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen 14 dager før arrangementet skal avholdes sende skriftlig søknad til politiet om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 24.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må innen 14 dager før arrangementet skal avholdes sende skriftlig melding til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Kapittel VIII. Barn

§ 25.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelige tilstelninger som varer til etter kl. 22.00, uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 26.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 27.Straff

Overtredelser av bestemmelser gitt i medhold av politilovens § 14, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 28.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned1 etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 12. november 1998 nr. 1019 om politivedtekt, Nedre Eiker kommune, Buskerud.

19 feb 2015.