Forskrift om politivedtekt, Gjøvik kommune, Oppland

DatoFOR-2015-02-09-101, FOR-2015-02-09-101
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse10.02.2008
Sist endretFOR-2015-02-09 fra FOR-2015-02-23
EndrerFOR-1965-12-02-4582
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort17.01.2008   kl. 14.10
KorttittelForskrift om politivedtekt, Gjøvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gjøvik kommunestyre 28. september 2006 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet 10. januar 2008 med noen endringer. Endret ved forskrift 9 feb 2015 nr. 101 (i kraft 23 feb 2015).

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg, regulert friområde eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn.

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass eller lignende, skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame eller lignende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert eller lignende,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets og lederen av brannvesenets tillatelse.

Med mindre annet er bestemt av politi eller brannvesen, er det tillatt å brenne av godkjent nyttårsfyrverkeri i tidsrommet mellom 31. desember kl. 20:00 og 1. januar kl. 02:00.

3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere reklameskilt og varestativ eller lignende eller sette noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen til blinde, svaksynte, rullestolbrukere eller andre.

Markiser skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

Når mørket faller på skal alle hindringer i fortau som trapp, lyskasser, framspring og kjellernedganger forsvarlig sikres.

§ 3-2.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 3-3.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid eller lignende at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 3-4.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-5.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-6.Vedlikehold av bygninger mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avviser som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-7.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-8.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger eller lignende fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-4, § 3-5 og § 3-6 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-7 ikke lenger er til stede.

§ 3-9.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 4-1.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av lys- og luftegraver utenfor eiendommen og innenfor Gjøvik sentrum også for rengjøring av fortau og rennesten i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Med Gjøvik sentrum menes området avgrenset i syd av riksvei 4, i øst av Mjøsa, i nord av Trondhjemsvegen - Føllingstads veg og i vest av Mathias Topps veg - Føllingstads veg.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop eller lignende.

§ 4-2.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras, og innenfor Gjøvik sentrum også etter snøfall, å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø etter takras kan kreves fjernet selv om det ikke foreligger lokal sedvane.

Snø og is fra fortau må ikke kastes ut i kjørebanen. Hvor snøen eller isen ikke kan legges inntil vegg eller hagegjerde, kan det legges i gatekanten selv om rennesteinen blokkeres.

Når det inntrer mildvær, må det sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, så vel fra gaten som fra fortauet.

Snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 4-3.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor Gjøvik sentrum plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt.

§ 4-4.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft eller lignende holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 5-1.Hindre tilgrising og lignende

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, engangsgriller, fruktskall eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater, eller lignende uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere eller på annen måte gjøre fra seg.
§ 5-2.Avfall

Den som driver salg fra portrom, gatekjøkken, kiosk eller lignende, eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og om nødvendig besørge renhold i tilliggende områder. Den som driver slik virksomhet plikter også å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet både under og etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 6-1.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

§ 6-2.Offentlige parker og regulerte friområde

I offentlige parker og regulerte friområder er kjøring med og parkering av motorvogn forbudt uten særskilt tillatelse fra kommunen.

Kapittel VII. Dyr

§ 7-1.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, svin, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 8-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelig ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke som dette.

Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 8-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX. Barn

§ 9-1.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte. Unntatt er tilstelninger av ikke-kommersiell art rettet mot barn under femten år.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 10-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommende bekostning.

§ 10-2.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 10-2a.Kommunal håndheving

Vedtektenes § 3-1 om utplassering av advarsler om rasfare og utplassering av løsfotreklame og andre salgsfremmende gjenstander på fortau, § 3-7, § 3-8, § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 5-1 og § 5-2 kan håndheves av Gjøvik kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Gjøvik kommune kan ved overtredelser av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

0Tilføyd ved forskrift 9 feb 2015 nr. 101 (i kraft 23 feb 2015).
§ 10-3.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 2. desember 1965 nr. 4582 om politivedtekt, Gjøvik kommune, Oppland.