Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms

DatoFOR-2015-04-17-393
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse17.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-1987-04-23-347
Gjelder forLyngen kommune, Troms
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort23.04.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om politivedtekt, Lyngen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lyngen kommunestyre 18. juni 2014 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven). Stadfestet av Politidirektoratet 17. april 2015 med noen endringer, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg eller lignende, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter klokken 23.00 og til klokken 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass eller lignende, skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert eller lignende,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets og lederen av brannvesenets tillatelse. Kravet om innhenting av politiets tillatelse gjelder ikke avbrenning av lovlig fyrverkeri ved tradisjonell nyttårsfeiring ved midnatt 31. desember.
3.å kaste stein eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 5.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

§ 6.Sport og lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 7.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid eller lignende at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 8.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 9.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum. Ansvarshavende for arbeidet plikter å markere fare eller ulempe selv om det ikke foreligger bestemmelser fra politiet.

§ 10.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted, plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe.

§ 11.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 12.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger eller lignende fjernes når det arbeid som er nevnt i § 8, § 9 og § 10 er utført, eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 11 ikke lenger er til stede.

§ 13.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø. Den som skjærer åpning i isen, skal innhegne åpningen på en betryggende måte.

Kapittel IV. Hus- eller grunneiers plikter

§ 14.Lys- og luftegraver

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av lys- og luftegraver utenfor eiendommen.

Renhold skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. I tørt vær uten frost må feiing ikke finne sted uten at det på forhånd er sprøytet med vann.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 15.Takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men må ikke kastes ut i kjørebanen eller legges i rennesteinen eller veggrøft. Snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 16.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l., holdes åpne.

Avløp fra kloakk og gjødselkjeller må ikke slippes ut i rennestein, veggrøft, e.l. mot offentlig sted.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 17.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, plast, papir, sigarettstumper, tyggegummi eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, veg, park, anlegg og innretninger,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere.
§ 18.Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk, e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall og at disse blir tømt.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 19.Gravplass

På gravplass er det forbudt å sykle og ake eller drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på gravplass når den er stengt for besøk.

Kapittel VII. Dyr

§ 20.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Det er ikke tillatt å la husdyr beite på eller ved offentlig sted, selv om de er under forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 21.Forvaring av dyr, salg, avliving o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med § 23. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet la dyret selges eller avlives, eller overlate dette til kommunen.

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 22.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter, søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 23.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomster med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX. Barn

§ 24.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 25.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 26.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 27.Ikrafttreden

Denne vedtekten trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 23. april 1987 nr. 347 om politivedtekt for Lyngen kommune, Troms.