Forskrift om politivedtekt, Rælingen kommune, Akershus

DatoFOR-2015-05-18-515
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse18.06.2015
Sist endret
EndrerFOR-1998-06-04-543
Gjelder forRælingen kommune, Akershus
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort21.05.2015   kl. 14.15
KorttittelForskrift om politivedtekt, Rælingen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Rælingen kommunestyre 12. november 2014 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven). Stadfestet av Politidirektoratet 18. mai 2015 med noen endringer, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel I Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås ett hvert sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Gårdeieransvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av bygning eller grunn

Plikter som er lagt på eier av bygning eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer bygning eller grunn.

Kapittel II Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23:00 og til kl. 06:00.

Samles mange mennesker ved inngang til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i § 2-1 ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet, jf. serverings- og alkoholloven.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet. Det forutsettes at friområder som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

I offentlige parker, grøntarealer, badeplasser og friområder i tettbygd strøk er telting, camping eller lignende forbudt med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut over offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende må sende forhåndsmelding til politiet hvis virksomheten i særlig grad kan forstyrre ro og orden. Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med luft- eller fjærvåpen som bue, sprettert, softgun, paintballvåpen eller lignende.
2.å brenne ev krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.

Innhenting av tillatelse fra politiet er ikke nødvendig når det gjelder bruk av lovlig fyrverkeri i perioden 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02:00.

3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
§ 2-4.Kirkegård

Inntil kirke, på kirkegård og gravlund er det forbudt å drive aktiviteter eller ferdes på en måte som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kjæledyr må holdes i bånd på kirkegård og gravlund.

§ 2-5.Dyr

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

Kapittel III. sikring av ferdsel

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrert kjøretøy, stands, reklameskilt og annen løsfotreklame som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten til offentlig sted.

Markiser, uthengsskilt e.l. skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken, og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 3-2.Sport, lek

Bruker av rulleskøyter, rullebrett og lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlige hensyn til andre som ferdes der og til omgivelsene. Politiet kan forby skating og bruk av rulleskøyter eller lignende på bestemt offentlig sted når det er påkrevd av hensyn til ferdselen eller omgivelsene.

§ 3-3.Avsperring av gate, fortau mv.

Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l., at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd meldes til politiet og til eventuell berørt kommunal myndighet. Politiet kan i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 3-4.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdsel, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-5.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-6.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-7.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-4, § 3-5 og § 3-6 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 4-1 første ledd første setning ikke lenger er til stede.

§ 3-8.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 4-1.Snøfall og takras

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-2.Vannavløp

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall utenom i oppsatte egnede søppelkasser,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater e.l. uten tillatelse fra politiet.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på privat eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til de som bor eller driver næringsvirksomhet der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når innholdet ikke lenger er aktuelt.

4.å urinere.
§ 5-2.Avfall

Den som arrangerer idrettsstevner, friluftsmøte eller lignende eller driver gatesalg, serverings- eller kioskvirksomhet, salg fra flyttbar bod/vogn eller portrom, eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Virksomheten plikter fortløpende å holde området rent og ryddig. Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne alt avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Kapittel VI. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 6-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsregulering eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette.

Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 6-2.Meldeplikt for allment tilgjengelig arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel VII. Forskjellige bestemmelser

§ 7-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekter eller pålegg gitt med hjemme i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 7-2.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 7-3.Ikrafttreden

Denne vedtekten trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 4. juni 1998 nr. 543 om politivedtekt, Rælingen kommune, Akershus.