Forskrift om politivedtekt, Stange kommune, Hedmark

DatoFOR-2015-05-22-537
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse28.06.2015
Sist endret
EndrerFOR-1965-04-24-4604
Gjelder forStange kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort28.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om politivedtekt, Stange

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Stange kommunestyre 22. mai 2015 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven). Stadfestet av Politidirektoratet 22. mai 2015 med noen endringer, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau og gang-/sykkelveg, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted, skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i denne paragraf ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning, eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må gi forhåndsmelding til politiet hvis virksomheten kan forstyrre ro og orden.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta pengeinnsamling, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.uten aktverdig grunn å skyte med luft- eller fjærvåpen, som softgun, luftpistol, paintballvåpen eller lignende.
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, salgsboder, stands, reklameskilt og annen løsfotreklame som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen, vedlikehold, snøbrøyting m.m. og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,5 m over bakken og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg. Vinduer, lemmer o.l. i mindre høyde enn 2,5 m over bakken må ikke stå åpne utover gate, fortau eller plass.

§ 7.Sport, lek

Politiet kan forby aking, bruk av rullebrett, rulleskøyter, og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted, når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen, omgivelsene eller den alminnelige orden. De som bedriver ovennevnte aktivitet på offentlig sted plikter å ta hensyn til andre som ferdes der og omgivelsene for øvrig.

§ 8.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd sendes melding til politiet og eventuelt også til annen berørt myndighet.

Politiet kan i tilfelle fastsette nærmere vilkår.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til berørt kommunal/statlig myndighet og til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret, og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted, plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretninger som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe, og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 9, § 10 og § 11 er utført, eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 15.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted, innenfor den tidligere Stange kommune, plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten i samsvar med lokal sedvane og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk/overvannsluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 16.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor den tidligere Stange kommune, plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø etter takras kan kreves fjernet.

§ 17.Strøplikt

Eier av hus eller grunn ut mot offentlig sted beliggende innenfor tidligere Stange kommune plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

§ 18.Vannavløp

Eier as hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 19.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, bokser, sigarettsneiper, tyggegummi, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall, herunder hageavfall. Brukte engangsgriller må fjernes på betryggende måte. For å forebygge skader på grunn av glasskår e.l., er det på/ved badeplassene i Stange kommune forbudt å medbringe glassflasker eller lignende emballasje.
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler.
3.å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten tillatelse fra politiet.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når de er foreldet.

4.å urinere eller på annen måte gjøre fra seg utendørs i tettbygd strøk eller på steder hvor det kan virke sjenerende på andre.
§ 20.Avfall

Den som driver salg fra portrom, mobile innretninger, kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 21.Kirkegård

Inntil kirke, på kirkegård/gravlund er det forbudt å drive aktiviteter eller ferdes på en måte som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel VII. Dyr

§ 22.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller til sjenanse.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 23.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette.

Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 24.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding til politiet i god tid, selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

Kapittel IX. Barn

§ 25.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte. Politiet kan gi dispensasjon når arrangementet er alkoholfritt og åpent for personer fra 13 år og oppover.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 26.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 27.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 28.Ikrafttreden

Denne vedtekten trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 24. april 1965 nr. 4604 om politivedtekt, Stange kommune, Hedmark.