Forskrift om politivedtekt, Vikna kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2015-06-25-744
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse25.07.2015
Sist endret
EndrerFOR-1997-11-10-1206
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-08-04-53, LOV-2015-06-25
Kunngjort25.06.2015   kl. 16.40
KorttittelForskrift om politivedtekt, Vikna

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vikna kommunestyre 27. november 2014 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven). Stadfestet av Politidirektoratet 25. juni 2015 med noen endringer, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås ett hvert sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Gårdeieransvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av bygning eller grunn

Plikter som er lagt på eier av bygning eller grunn, hviler også på den som bruker eller leier lokaler på gatenivå, fester eller bestyrer bygning eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i § 2-1 ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet, jf. serverings- og alkoholloven.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet. Det forutsettes at friområder som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder og på, ved eller under veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame og innsamling m.m.

Den som på eller ut over offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning, innsamling av penger eller gjøre bruk av høyttaler, megafon og lignende, må gi forhåndsmelding til politiet, hvis virksomheten i særlig grad kan forstyrre ro og orden.

Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel.

§ 2-3.Eksplosiver/fyrverkeri, våpen, luft-/fjærvåpen

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å anvende eller avfyre eksplosiver eller fyrverkeri.
2.uten aktverdig grunn å skyte med luft- eller fjærvåpen som softgun, luftpistol, paintballvåpen eller lignende.
§ 2-4.Kirke, kirkegård og gravlund

Inntil kirke, på kirkegård og gravlund er det forbudt å drive aktiviteter eller ferdes på en måte som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård og gravlund når den er stengt for besøk.

Kjæledyr som går løs og husdyr må ikke slippes inn på eller tas med på kirkegård og gravlund. Denne bestemmelsen regulerer ikke forhold knyttet til hunder og hundehold.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.

Markiser, uthengsskilt e.l. skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 3-2.Bruk av rullebrett mv.

Bruker av rulleskøyter, rullebrett og lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlige hensyn til andre som ferdes der og til omgivelsene. Politiet kan forby skating og bruk av rulleskøyter eller lignende på bestemt offentlig sted når det er påkrevd av hensyn til ferdselen eller omgivelsene.

§ 3-3.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevd på grunn av byggearbeid eller lignende at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd meldes til politiet og til eventuell berørt kommunal myndighet. Politiet kan i tilfelle fastsette nærmere vilkår.

§ 3-4.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet og til eventuell berørt kommunal myndighet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-5.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet å sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-6.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-4 og § 3-5 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 4-1 ikke lenger er til stede.

Kapittel 4. Gårdeiers særlige plikter

§ 4-1.Snø, is og takras

Når snø eller is truer med å falle fra bygningstak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

§ 4-2.Vannavløp

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. på eller langs eiendommen holdes åpne.

Kapittel 5. Hindre tilgrising m.m.

§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, sigarettstumper, tyggegummi, eller annet avfall, utenom i oppsatte egnede søppelkasser, samt å knuse flasker,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygninger, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag e.l. uten tillatelse fra politiet.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av kommunen til slik bruk, eller oppslag på egen grunn.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når de er foreldet.

4.å urinere eller på annen måte gjøre fra seg utendørs i tettbebygd strøk eller på steder det kan virke sjenerende på andre.
§ 5-2.Avfall

Den som arrangerer idrettsstevner, friluftsmøte eller lignende eller driver gatesalg, serverings- eller kioskvirksomhet, stands eller lignende på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilgrises av virksomheten. Vedkommende plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser og at området holdes ryddig under og i etterkant av den gjeldende aktivitet.

Kapittel 6. Dyr

§ 6-1.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person som har ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

Denne bestemmelsen regulerer ikke forhold knyttet til hunder og hundehold.

§ 6-2.Forvaring av dyr, salg, avliving o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 6-1. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet la dyret selges eller avlives eller overlate dette til kommunen.

Denne bestemmelsen regulerer ikke forhold knyttet til hunder og hundehold.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må i god tid før arrangementet skal avholdes søke politiet om dette.

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende skriftlig melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Kapittel 8. Barn

§ 8-1.Barn

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser

§ 9-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 9-2.Straff

Overtredelse av vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av vedtektene, straffes etter politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-3.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 10. november 1997 nr. 1206 om politivedtekt, Vikna kommune, Nord-Trøndelag.