Forskrift om politivedtekt, Karasjok kommune, Finnmark

DatoFOR-2015-06-29-785
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse29.07.2015
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-18-372
Gjelder forKarasjok kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort02.07.2015   kl. 13.00
KorttittelForskrift om politivedtekt, Karasjok

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Karasjok kommunestyre 30. oktober 2014 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven). Stadfestet av Politidirektoratet 29. juni 2015 med noen endringer, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l. plass, bru, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden og renhold på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,
2.å brenne av krutt fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse,
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
§ 6.Renhold på steder som er alminnelig beferdet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste papir, tomflasker, glass, sigarettstumper og annet avfall av enhver art, utenom i oppsatte egnede søppelkasser,
2.å urinere,
3.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende. Forbudet gjelder på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
4.å henge opp plakater, oppslag, kunngjøringer eller lignende utenom på tavler som er godkjent av kommunale myndigheter. Dette gjelder ikke oppslag på egen grunn. Når oppslag eller lignende er foreldet skal det fjernes av den som har satt det opp.
5.å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.
§ 7.Gatesalg, uteservering mv.

Den som driver gatesalg, uteservering eller kioskvirksomhet m.m., eller arrangerer idrettsstevner, friluftsmøte eller lignende på sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilgrises av virksomheten. Ansvarshavende plikter å sørge for et tilstrekkelig antall søppelkasser og at hele området holdes ryddig.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 8.Plikter for eier av hus eller grunn mot offentlig sted

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted

-plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is,
-skal så langt det er mulig sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft eller lignende holdes åpne.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 9.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

§ 10.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 11.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 12.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 13.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 14.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 15.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 16.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 12, § 13 og § 14 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 15 ikke lenger er til stede.

§ 17.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt elv, vann eller sjø.

Kapittel IV. Offentlige anlegg

§ 18.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Løse dyr må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård. Denne bestemmelsen regulerer ikke forhold knyttet til hunder og hundehold.

Kapittel V. Dyr

§ 19.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, småfe gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 20.Forvaring av dyr, salg, avlivning o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 19 Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at vedkommende er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet la dyret omplasseres, selges eller avlives eller overlate dette til kommunen.

Denne bestemmelsen regulerer ikke forhold knyttet til hund og hundehold.

Kapittel VI. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 21.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 22.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel VII. Barn

§ 23.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel VIII. Forskjellige bestemmelser

§ 24.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 25.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 26.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 18. april 2002 nr. 372 om politivedtekt, Karasjok kommune, Finnmark.