Forskrift om politivedtekt, Nes kommune, Buskerud

DatoFOR-2016-01-29-80
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse29.02.2016
Sist endret
EndrerFOR-1996-12-06-1113
Gjelder forNes kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort04.02.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om politivedtekt, Nes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nes kommunestyre 17. desember 2015 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet 29. januar 2016 med noen endringer, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14 og delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.0ffentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero fra kl. 23.00 til kl. 06.00.

Samles mange mennesker på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted som ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i § 3 ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet, jf. serverings- og alkohollovens bestemmelser.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøy med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet. Det forutsettes at friområder som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygd strøk er telting, camping eller lignende, samt overnatting forbudt, med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.uten aktverdig grunn å skyte med luft- eller fjærvåpen som luftpistol, softgun, paintballvåpen, bue, sprettert eller lignende,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten at det på forhånd er sendt melding til politiet om virksomheten,
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
§ 6.Tigging

Den som ønsker å drive tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, må på forhånd melde seg for politiet.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 7.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.

Markiser, uthengsskilt og lignende skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken, og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikkskilt eller annet trafikksikringstiltak.

§ 8.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 9.Avsperring av fortau med videre

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid eller lignende at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 10.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 11.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 12.Vedlikehold av bygning med videre

Ved vedlikehold av bygninger med videre på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 13.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 14.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 10, § 11 og § 12 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 13 ikke lenger er til stede.

§ 15.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Kapittel IV. Gårdeiers særlige plikter

§ 16.Lys- og luftegraver

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 17.Takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 18.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 19.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å spytte, å kaste tyggegummi og snus/snusposer, å kaste glass, flasker, spiker, papir, sigarettstumper, fruktskall eller annet avfall utenom i oppsatte egnede søppelkasser, samt å knuse flasker,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende samt avrenning fra fakkelbokser på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag eller lignende uten tillatelse fra politiet.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av kommunen til slik bruk, eller oppslag på egen grunn som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor eller driver virksomheten der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når det er foreldet.

4.å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre.
§ 20.Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 21.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel VII. Dyr

§ 22.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse. Denne bestemmelsen regulerer ikke forhold knyttet til hunder og hundehold.

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 23.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette.

§ 24.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Kapittel IX. Barn

§ 25.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning som varer til etter kl. 22:00, uten ifølge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 26.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 27.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 28.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 6. desember 1996 nr. 1113 om politivedtekt for Nes kommune, Buskerud.