Forskrift om politivedtekt, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2016-06-23-810
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse23.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-1997-10-21-1191
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort30.06.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om politivedtekt, Sarpsborg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 19. mai 2016 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet 23. juni 2016 med noen endringer, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14 og delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av bygning eller grunn

Plikter som er lagt på eier av bygning eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer bygning eller grunn.

Kapittel 2. Ro og orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00. Dette innebærer også et forbud mot støy og høyt musikkvolum. Politiet kan gi dispensasjon ved enkeltanledninger, eventuelt i samråd med kommunen.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i § 2-1 ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet, jf. serverings- og alkoholloven.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer, med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet. Det forutsettes at friområder som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må sende forhåndsmelding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Kravet om innhenting av politiets tillatelse gjelder ikke avbrenning av godkjent nyttårsfyrverkeri nyttårsaften fra kl. 18:00 til kl. 02:00 første nyttårsdag, med mindre lokal brannmyndighet har nedlagt forbud.
2.å kaste eller slippe stein eller snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten til offentlig sted.

Markiser, uthengsskilt og lignende skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken, og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 3-2.Framkommelighet i gågate

I gågate skal innretninger av ethvert slag for utendørs salg, og utstilling/reklame plasseres slik at det blir et friløp i midten av gata på minst 3,8 meter.

Innretninger som nevnt må ikke plasseres slik at det hindrer passasje mellom innretning og husvegg.

§ 3-3.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

Bruker av rulleskøyter, rullebrett og lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlig hensyn til andre som ferdes og til omgivelsene. Politiet kan forby bruk av rullebrett, rulleskøyter og lignende på bestemt offentlig sted, når det er påkrevd av hensyn til ferdselen, omgivelsene eller skade på eiendom.

§ 3-4.Avsperring av fortau veg, bygging, graving i grunn m.m.

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum, eventuelt i samråd med vegholder.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid, graving e.l. at en gate, veg eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som fastsetter nærmere vilkår, eventuelt i samråd med vegholder.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-5.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-6.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Avsperringer, avvisere, stiger eller lignende skal fjernes så snart det arbeid som er nevnt i § 3-4, 1. og 3. ledd og § 3-5 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-6 første ledd ikke lenger er til stede.

§ 3-7.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsmessige hensyn for den som ferdes på islagt vann eller sjø, forby eller gi regulerende bestemmelser for all slik ferdsel - herunder motorferdsel som er regulert i annen lovgivning.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 4-1.Fortau m.m.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted i tettbygde/bymessige strøk plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Plikten til å sørge for renhold av fortau og rennestein gjelder ikke i tidligere Varteig kommune.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Vegsluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-2.Snøfall, takras og strøplikt

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Plikten til å rydde fortauet for is og snø gjelder ikke i tidligere Varteig kommune.

Det er ikke tillatt å legge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted i tettbygde/bymessige strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt. Strøplikten gjelder imidlertid ikke innenfor tidligere Varteig kommune.

§ 4-3.Vannavløp

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel 5. Hindre tilgrising

§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

-å henlegge/kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall, sigarettstumper, tyggegummi, sprøyter eller annet avfall,
-å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler
-å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når innholdet ikke lenger er aktuelt.

-å urinere.
§ 5-2.Renhold etter kiosksalg, arrangementer o.l.

Den som driver salg fra stands, portrom, kiosk, arrangerer idrettsstevner, friluftsmøter e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Vedkommende plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall og at området holdes ryddig under og i etterkant av den gjeldende aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet under og i etterkant arrangementet.

Kapittel 6. Kirkegård og gravplass

§ 6-1.Kirkegård og gravplass

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel 7. Dyr

§ 7-1.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

Denne bestemmelsen regulerer ikke forhold knyttet til hunder og hundehold.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 7-2.Forvaring av dyr, salg, avliving o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 7-1. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen kan politiet la dyret selges eller avlives, eller overlate dette til kommunen.

Denne bestemmelsen regulerer ikke forhold knyttet til hunder og hundehold.

Kapittel 8. Arrangementer på offentlig sted m.m.

§ 8-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 8-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser

§ 9-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 9-2.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-3.Kommunal håndheving

Vedtektenes § 3-1, § 3-2, § 3-6 (for disse tre paragrafene er kommunal håndheving avgrenset til kun å gjelde utplassering av advarsler om rasfare og utplassering av løsfotreklame og andre salgsfremmende gjenstander på fortau), § 4-1, § 4-2, § 5-1 og § 5-2 kan håndheves av Sarpsborg kommune, eller personer utpekt av kommunen, med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Sarpsborg kommune, eller dets utpekte, kan ved overtredelser av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

§ 9-4.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 21. oktober 1997 nr. 1191 om politivedtekt, Sarpsborg kommune, Østfold.