Forskrift om politivedtekt, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-06-23-811
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse23.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-1994-06-01-621
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort30.06.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om politivedtekt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Rennebu kommunestyre 19. november 2015 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet 23. juni 2016 med noen endringer, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14 og delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, gang- og sykkelvei, heisanlegg med nedfartsløyper, tilrettelagte turløyper (sommer og vinter), torg, plass, bru, strand, regulert friområde eller andre steder bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass eller lignende, skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, gjøre bruk av høyttaler, stelle til oppvisning eller framvisning må på forhånd sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame eller lignende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert eller lignende.
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosiver uten politiets tillatelse. Kravet om innhenting av politiets tillatelse gjelder ikke oppskyting av godkjent nyttårsfyrverkeri nyttårsaften fra kl. 17:00 fram til kl. 02:00 første nyttårsdag, med mindre lokal brannmyndighet har nedlagt forbud.
3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette, henge eller på annen måte plassere noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser eller annet som henger ut over fortau skal være anbrakt så høyt at underkant er minst 2,5 m over bakken, og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 3-2.Byggearbeid, vedlikehold, graving m.m.

Bygging, riving, vedlikeholdsarbeid, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan vurdere hvordan arbeidsstedet kan sikres tilstrekkelig til vern for publikum, eventuelt i samarbeid med vegholder vurdere hvordan arbeidsstedet kan sikres tilstrekkelig til vern for publikum.

Ansvarshavende for tiltakene nevnt ovenfor plikter å følge opp pålegg om tiltak fra politiet bl.a. å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-3.Fare for takras

Når snø eller is truer med å falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eier straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-4.Fjerning av sperrer og avvisere

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når de arbeid som er nevnt i § 3-2 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-3 ikke lenger er til stede.

§ 3-5.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet som kan påby særskilte sikkerhetstiltak, herunder krav om at publikum må varsles i tide.

§ 3-6.Ferdsel på islagte vann

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for allmenn ferdsel på islagte vann.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 4-1.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vegsluk og vannavløp i fortau, rennestein, grøft eller lignende holdes åpne. Vegsluk skal kun benyttes til drenering av vann og må ved renhold ikke tilføres oppsop eller lignende.

Kapittel 5. Hindre tilgrising

§ 5-1.Hindre tilgrising og lignende

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, engangsemballasje, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tagging, tusj, sprayprodukter eller lignende på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygninger, gate, vei, anlegg, innretninger og transportmidler.
3.å henge opp, utplassere eller transportere rundt kunngjøringer, plakater eller lignende uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på steder godkjent for formålet, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere eller på annen måte gjøre fra seg.
§ 5-2.Avfall

Den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted skal sørge for at området ikke skjemmes av virksomheten. Det skal sørges for regelmessig rydding av området og det skal settes opp et tilstrekkelig antall avfallskurver.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir, smuss og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel 6. Offentlige anlegg

§ 6-1.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på en kirkegård om den er stengt for besøk.

§ 6-2.Regulerte friområder

I regulerte friområder er kjøring med og parkering av motorvogn forbudt med mindre noe annet går fram av skilting på stedet. Det forutsettes at friområder som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

Kapittel 7. Dyr

§ 7-1.Dyr på offentlig sted

Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn med unntak av veger som går gjennom beitemark uten gjerdeplikt mot veg. Unntaket gjelder også tilrettelagte nedfarter og turløyper for vinteraktivitet.

§ 7-2.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll ved bruk av bånd eller på annen måte sikre at dyr ikke er til fare eller sjenanse for omgivelsene eller utgjør en helsemessig risiko. Om nødvendig kan politiet bestemme at dyr som kan forulempe mennesker eller andre dyr på offentlig sted skal være forsynt med munnkurv.

Denne bestemmelsen regulerer ikke forhold knyttet til hunder og hundehold.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 7-3.Forvaring av dyr

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 7-2. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen ei uke etter at vedkommende er varslet, om mulig personlig, kan politiet la dyret selges eller avlives.

Denne bestemmelsen regulerer ikke forhold knyttet til hunder og hundehold.

Kapittel 8. Arrangementer på offentlig sted m.m.

§ 8-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke politiet om dette. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

§ 8-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding til politiet i god tid og senest 14 dager før oppstart av arrangementet, selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 9. Barn

§ 9-1.Barn

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten ifølge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser

§ 10-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 10-2.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 10-3.Ikrafttreden

Denne vedtekten trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 1. juni 1994 nr. 621 om politivedtekt, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.