Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Osen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-09-15-1083
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
EndrerFOR-1987-11-30-907
Gjelder forOsen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort22.09.2016   kl. 14.00
KorttittelEndr. i politivedtekt, Osen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Osen kommunestyre 16. mars 2016 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 12. september 2016.

I

I forskrift 30. november 1987 nr. 907 om politivedtekt, Osen kommune, Sør-Trøndelag gjøres følgende endring: 

§ 25 skal lyde:

§ 25. Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller sammenkomst som nevnt i § 22 punkt 4, uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Dette gjelder ikke sammenkomster for skoleelever med bl.a. dans under tilsyn av voksne personer. Dette gjelder heller ikke når slik sammenkomst utelukkende blir arrangert for barn mellom 12 og 15 år. Arrangementet må da være slutt senest kl. 23.00.

II

Endringen trer i kraft 1. oktober 2016.