Forskrifter angaaende Fremgangsmaaden ved Salg af Leilændingsgods tilhørende Stamhuse m.V.

DatoFOR-1896-06-26-9805
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1896 s 213
Ikrafttredelse21.08.1896
Sist endretFOR-1961-01-27
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1888-06-23-3-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om salg av stamhuses leilendingsgods

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 26. juni 1896 med hjemmel i lov av 23. juni 1888 nr. 3 indeholdende særlige Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse stiftelser m.v. § 9. Fremmet av Justisdepartementet.

I

§ 1.Stamhusbesidder, der agter at afhænde noget af Stamhusets Leilændingsgods, har - i Tilfælde efter Udløbet af de i Lov af 23de Juni 1888 § 5 bestemte Appel- eller øvrige Frister - til Justitsdepartementet at indsende Andragende om Approbation paa Afhændelsen, ledsaget - foruden efter Tilfældets Beskaffenhed af de i nedenstaaende §§ 2 - 9 omhandlede Dokumenter - af:
1)Forklaring angaaende vedkommende Brug eller Parcel overenstemmende med vedføiede Schema,1
2)Sikkerhedsstillelse gjennem Selvskyldnerkaution for den Del af Løsnings- eller Kjøbesummen, der ikke skal blive indestaaende i Bruget eller Parcellen mod Pantobligation til Stamhuset,
3)Vederhæftighedsattest for stillet Selvskyldnerkautionist og
4)den i Tilfælde afholdte Skylddelingsforretning.
1Skjemaet gjengis ikke her, men er å finne i Norsk Lovtidend Avd. II 1896, s. 216-219.
§ 2.Forsaavidt vedkommende Brug eller Parcel ikke er ledig, har Stamhusbesidderen at erhverve Leilændingens skriftlige Erklæring om, at han samtykker i Afhændelsen.
§ 3.Findes der efter sidste Leilænding Livsarving, som efter Lov af 23de Juni 1888 § 5 har Ret til at indløse Bruget eller Parcellen efter Taxt eller har Forkjøbsret til samme, bliver Bekjendtgjørelse om det paatænkte Salg og - i Tilfælde - om det gjorte Underhaandsbud at læse 1 Gang fra Kirkebakken i det Hoved- eller Unnersogn, hvori Bruget eller Parcellen er beliggende. Bekjendtgjørelsen bliver at forsyne med Lensmandens Paategning om, hvor og naar Læsning har fundet Sted.
§ 4.Varsel om at ville indløse Bruget eller Parcellen efter Taxt eller om at ville gjøre Forkjøbsret til samme gjældende bør være ledsaget af Attest fra Sogneprest eller Lensmand om Vedkommendes Slægtsskabsforhold til sidste Leilænding.

Stamhusbesidderen har, forsaavidt Varslet ikke fremsættes skriftlig, straks at nedtegne det og i ethvert Tilfælde at meddele Bevidnelse om, naar det af ham er modtaget.

§ 5.Skal Indløsning efter Taxt finde Sted, har Stamhusbesidderen under Taxtforretningen at paastaa iagttaget, at Taxten sættes efter gangbar Pris i Egnen.

Fuldstændig Aktudskrift af Taxtforretningen samt af den i Tilfælde afholdte Overtaxtforretning bliver at erhverve. Udskriften af Taxtforretningen bekostes af Løsningsmanden og Udskriften af Overtaxtforretningen af den, hvem Forretningen efter Overtaxtrettens Afgjørelse er gaaet imod.

§ 6.Saafremt Taxt først tilstevnes senere end 6 Uger efterat Løsningsmanden har givet det i nærværende Forskrifters § 4 omhandlede Parcel, har Stamhusbesidderen ubetinget at forlange Taxt-Rettens Afgjørelse af, hvorvidt Taxten kan ansees fremmet med tilbørlig Hurtighed.

Er Taxtstevning ikke forkyndt inden Udløbet af 3 Maaneder efter ovennævnte Tidspunkt, antages Indløsning ikke at ville finde Sted. Stamhusbesidderen har imidlertid isaafald, forinden Salg finder Sted, at erhverve Sorenskriverens Erklæring om, hvorvidt der til ham er indkommet nogen Taxtstevning til Berammelse.

§ 7.I Tilfælde, hvor Stamhusbesidderen og Løsningsmanden maatte komme overens om andre Vilkaar for Løsningssummens Erlæggelse end den kontante Betaling, bliver skriftlig Kontrakt desangaaende at oprette.
§ 8.Skal Afhændelse ske gjennem Underhaandssalg, bliver skriftlig Kjøbekontrakt at oprette.

I Tilfælde af Auktionssalg har Stamhusbesidderen at erhverve Udskrift af den eller de afholdte Auktionsforretninger samt af de Auktionskonditioner, i Henhold til hvilke Salg skal finde Sted.

§ 9.Skal ved Afhændelsen Føderaad eller anden Godtgjørelse for Opladelse af Brug eller Del af samme tilstaaes sidste Leilænding eller hans Enke, har Stamhusbesidderen at erhverve Bevidnelse fra 2 paalitelige Mænd om, hvorvidt Føderaadets eller Godtgjørelsens Størrelse efter Stedets Forhold og Omstændighederne forøvrigt kan ansees rimelig.
§ 10.Naar Indsløsning af en Stamhuset tilliggende Arvefæsteafgift vedkommende Leilændingsgods skal finde Sted, bliver den om Indløsningen indgaaende Kontrakt at indsende til Justitsdepartementet til Approbation, ledsaget af Oplysning om Størrelsen af den hidtil svarede aarlige Afgift og af den i Tilfælde afholdte Skylddelingsforretning.
§ 11.Efterat Approbation paa Afhændelsen er meddelt, bliver behørigt Skjøde at utfærdige, hvorefter dette ledsaget af de i nærværende Forskrifters § 1 eller 10 omhandlede Dokumenter, samt - i Tilfælde - Pantobligation til Stamhuset for den Del af Løsnings- eller Kjøbesummen, som skal blive indestaaende i Bruget eller Parcellen, bliver at indsende til Justitsdepartementet for at forsynes med foreskrevne Paategninger, jfr. den citerede Lovs § 3 og § 8 tredie Passus.
§ 12.Stamhusbesidderen har, saasnart Skjødet er overleveret Løsningsmanden eller Kjøberen, til Justitsdepartementet at indsende nøiagtigt Opgjør for Løsnings- eller Kjøbesummen samt at drage Omsorg for, at den til enhver Tid forfaldne Del af samme uden Ophold bliver indfordret.
§ 13.Inden Udgangen af hvert Aars Marts Maaned har Stamhusbesidderen til Justitsdepartementet at afgive Regnskab for den Andel af den ved Salget dannede Fideikommiskapitals Renter for foregaaende Aar, som ifølge den citerede Lovs § 8 første Passus skal tillægges Kapitalen.
§ 14.Stamhusbesidderen har at drage Omsorg for, at de i Henhold til Bestemmelserne i foranstaaende §§ 12 og 13 indkomne Midler, saasnart dertil er Anledning, bliver forsikrede paa den i Lovens § 8 bestemte Maade. Indtil saadan Anbringelse kan finde Sted, bliver Midlerne at indsætte i Norges Bank eller i autoriseret Sparebank, hvorom Indberetning afgives i Forbindelse med det i § 13 omhandlede Regnskab.

De Pantobligationer, Hypothek- eller Statsobligationer, hvori Midlerne anbringes, bliver strax at indsende til Justitsdepartementet for at forsynes med Paategning overensstemmende med Lovens § 8 tredie Passus.

§ 15.Naar Pantobligationer, Hypothekbank- eller Statsobligationer, hvori Stamhusets ved Salg indkomne Midler maatte være forsikrede, senere maatte forfalde, har Stamhusbesiddeeren at paase, at de uden Ophold indfries. Om Indfrielsen har han at afgive Indberetning til Justitsdepartementet samt forøvrigt at fremgaa overensstemmende med Reglerne i § 14.
§ 16.I Tilfælde, hvor Expropriation af Stamhusets faste Gods finder Sted, har Stamhusbesidderen til Justitsdepartementet at indsende Udskrift af Taxtforretningen samt at den i Tilfælde afholdte Overtaxtforretning. Finder Stamhusbesidderen ikke Grund til at forlange Overtaxt, bliver Udskrift af taxtforretningen at indsende strax efter dennes Afholdelse.

Saavel i Tilfælde af Expropriation som naar i Henhold til særskilt naadigst Tilladelse frivillig Afhændelse af andet Stamhuset tilhørende fast Gods end Leilændingsgods maatte finde Sted, bliver der med de indkomne Midler at forholde saaledes, som i nærværende Forskrifters §§ 12 - 14 bestemt.

§ 17.Naar Stamhuset tilhørende Leilændingsgods, der ikke tilligger Hovedgaarden eller drives i Forbindelse med denne, bortleies paa Aaremaal eller Opsigelse, idet dets Afhændelse agtes forberedet, har Stamhusbesidderen at afgive Indberetning herom. Agtes saadan Bortleie fortsat udover 2 Aar efter Fæsteledighedens Indtræden, eller antages ellers Bortleie paa andre Vilkaar end Livsfæste midlertidig at burde finde Sted, har Stamhusbesidderen at indgive til Justitsdepartementet Andragende om Tilladelse hertil, ledsaget af Oplysning om de paatænkte Vilkaar og de særegne Omstændigheder, som skulde begrunde en saadan Foranstaltning.
§ 18.Samtlige de i nærværende Forskrifter omhandlede Andragender og Regnskaber m.V. bliver at indsende gjennem vedkommende Overøvrighed, der har at ledsage samme med sin Udtalelse.

II

«Forklaring ifølge Lov af 23de Juni 1888 § 2 angaaende det Stamhuset tilhørende Leilændingsbrug (eller Parcel af saadant), der bruges eller senest har været brugt af Leilænding» gjengis ikke her, men er å finne i Norsk Lovtidend Avd. II 1896, s. 216-219.

III.

Forskriftene av 26. juni 1896 etter lov nr. 3 av 23. juni 1888 om salg av leilændingsgods tilhørende stamhuse m.v. gis slikt tillegg:

Tar stamhusbesitteren opphold i utlandet skal han her i riket ha en representant som overtar de plikter som stamhusbesitteren har etter § 8 siste ledd i lov nr. 3 av 23. juni 1888 ang. leilændingsgods tilhørende stamhuse m.v.

Representanten oppnevnes av Justisdepartementet etter at stamhusbesitteren er hørt.

Representanten kan pålegges å stille sikkerhet for ansvar han måtte komme i ved sin forvaltning av stamhusets kapital.

Justisdepartementet kan bestemme at alle verdier som er tillagt stamhuskapitalen skal oppbevares i en bank.

IV.

- - -