Forskrift om forbud for uvedkommende mot adgang til visse områder mv. på grunn av forsvarshensyn

DatoFOR-1914-11-06-3576
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertII 1914 s. 403
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2016-06-10-616
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-03-20-10-§18a
Kunngjort
Rettet08.12.2010 (tittel endret til oppr. Lovtidend-kunngj.)
KorttittelForskrift om forbudt adgang til visse områder

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. november 1914 med hjemmel i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 18a. Fremmet av Forsvarsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 10 juni 2016 nr. 616.
Rettelser: 08.12.2010 (tittel endret til oppr. Lovtidend-kunngj.).

§ 1.Uvedkommende forbydes adgang til landets fæstningsverker, krigsskibe, befæstningers eller marinestationers havner, signalstationer eller bygninger og anlæg, hvor gjenstande av interesse for rikets forsvar fremstilles, istandsættes eller oppbevares.

Norske officerer vil som regel kunne faa adgang til at se de nævnte etablissementer m.v. ved henvendelse til øverste militære myndighet paa stedet.

Denne myndighet kan, efter at ha indhentet kommanderende generals (admirals) approbation, tillike fastsætte enkelte gjennomganger m.v. for stedets civile befolkning, naar dettte ansees nødvendig.

§ 2.Denne paragraf er satt ut av kraft (jfr KtF I 1953 side 73).
§ 3.Kommanderende general (admiral) fastsætter i nærheten av befæstninger og hvor det ellers findes nødvendig av hensyn til landets forsvar bestemte omraader, hvor det er forbudt uvedkommende at færdes. Saadanne forbud skal bringes til almindelig kundskap paa vedkommende sted ved oppslag, bekjentgjørelse i blade eller lign.
§ 4.Kommanderende general (admiral) - eller om dennes bestemmelse ikke kan indhentes - den øverste tilstedeværende militære myndighet kan forby uvedkommende at overvære militære øvelser eller forsøk eller at oppholde sig ved eller følge krigsmagtens avdelinger eller fartøier.
§ 5.Utlændinger forbydes adgang til eksercerpladser og militære skydepladser uten speciel tilladelse av den høieste militære befalingsmand paa stedet.

Denne kan ogsaa forby andre uvedkommende adgang til eksercerpladser, naar dette av tjenestelige grunde ansees nødvendig.

§ 6.Den på stedet værende øverste militære myndighet kan i tilfelle, hvor det kan skje uten skade for forsvarets interesser gi norsk(e) undersått(er) adgang til et efter foranstående § 1 eller § 3 forbudt område, dersom betydelige økonomiske eller andre berettigede hensyn måtte gjøre en sådan tillatelse ønskelig.

Innmeldingen skjer for hver gang til nærmeste foresatte.

Kommanderende general anmodes om, til enhver tid at holde Forsvarsdepartementet underettet om de bestemmelser, som blir fattet av militær myndighet i henhold til overnævnte resolution.