Forskrift om hvad der skal henføres til skattepliktig formue og inntekt samt bestemmelser om utførelse av skatteligningen for Svalbard.

DatoFOR-1925-12-18-9838
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1925 s 556
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1982-07-09-1123
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-15-§3, LOV-1925-07-15-§4, LOV-1925-07-15-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om Svalbardskatt

Kapitteloversikt:

I.

Ved avgjørelsen av hvad der skal henføres til skattepliktig formue og inntekt kommer følgende bestemmelser i skattelov for landet av 18. august 1911 med senere tilleggslover til anvendelse: §§ 37, 38, 39, 41 fjerde, sjette og syvende ledd,1 42, 43 første ledd, 44, 45 første ledd, 50, 51, 53 og 54 første ledd, likevel slik at det gis fradrag i bruttoinntekten for livsforsikringspremie, spareinnskudd og aksjesparing som omhandlet i § 44 ellevte ledd, inntil de der fastsatte maksimumsbeløp. Tillegg som omhandlet i § 44 ellevte ledd nr. 2 og nr. 3 skal på tilsvarende måte gjennomføres som inntektstillegg.

1Se nå § 41 fjerde, syvende og niende ledd.

II.

Angående utførelse av skatteligningen samt behandling av klager over denne gjelder, ved siden av §§ 7-9 i lov om skatt til Svalbard på formue og inntekt, følgende regler:

A. Ligningen.

Skatteoppgavene prøves av ligningsrådet under benyttelse av de til dets rådighet stående midler. Finner rådet ikke grunn til å betvile en selvangivelses riktighet og fullstendighet, blir denne uten videre å ta tilfølge som grunnlag for vedkommendes ligning. Skjønnsmessige ansettelser foretas av ligningsrådet eller undergis særlig prøvelse av dette, hvis de allerede er gjort i selvangivelsen.

Finner ligningsrådet selvangivelsen uklar, eller antar det, at formuen eller inntekten er for lav eller ikke fullstendig opgitt, eller at fradragsposter er opført med for stort beløp, har rådet å tilstille vedkommende meddelelse herom og kan samtidig opfordre ham til å meddele skriftlig opplysning angående opgitte punkter i selvangivelsen. Er vedkommende bosatt i Norge, kan han også opfordres til personlig å møte for rådet til berammet tid og sted. Skattepliktig, hvem underretning som nevnt er tilstillet, kan i hvert fall kreve, at der gis ham anledning til muntlig å forklare sig. Når han ved forfall, som godkjennes av rådet, er hindret fra å møte eller fra personlig å erklære sig, kan dette på hans ansvar skje ved fullmektig, som er nøie kjent med hans forhold.

Har ligningsrådet undlatt å gi den skattepliktige sådan meddelelse, som her omhandlet, medfører undlatelsen ikke ligningens ulovlighet; men skattyderen har i så fall rett til å forlange ligningsbehandlingen for sitt vedkommende gjenoptatt, når han henvender sig med begjæring derom til ligningsrådet eller overligningsnevnden, før disse har tilendebragt klagebehandlingen.

Ligningsrådet kan forlange adgang til ved to regnskapskyndige revisorer å gjøre sig bekjent med den skattepliktiges regnskapsbøker. Revisorene velges av rådet, men en av dem skal kunne utpekes av den skattepliktige, om han innen fjorten dager efter å ha mottatt ligningsrådets begjæring om undersøkelsen meddeler, hvem han ønsker valgt. Med den skattepliktiges samtykke kan undersøkelsen foretas av en revisor. Vedkommende revisorer må ikke være personer, der står i konkurranseforhold til den skattepliktige, medmindre denne samtykker i, at sådanne opnevnes. Revisorene avgir skriftlig innberetning om undersøkelsen til rådet.

Når rådet har innhentet de oplysninger det anser fornødne, fastsetter det efter beste skjønn den formue og inntekt, hvorefter vedkommende skal beskattes. Rådet er herunder berettiget til både å forhøie opførte formues- og inntektsposter, å nedsette og utelate fradragsposter og å tilføie formues- og inntektsposter, som ikke er opført, når det dertil finner tilstrekkelig grunn.

Nedsettelse av de i en selvangivelse opførte formues- og inntektsposter eller forhøielse av fradragspostene kan almindelighet ikke skje. Hvis imidlertid ligningsrådet finner avgjørende grunn til å anta, at en for høi angivelse av nogen formues- og inntektspost eller for lav angivelse av nogen fradragspost foreligger, er det efter såvidt mulig å ha gitt utstederen av selvangivelsen anledning til å forklare sig, berettiget til å foreta fornøden beriktigelse.

Opholder utstederen av en selvangivelse sig i utlandet, eller er hans opholdssted ubekjent, kan den av ham angitte formue og inntekt forhøies, uten at han har krav på å bli varslet av ligningsrådet.

For alle vesentlige avvikelser fra en foreliggende selvangivelse skal grunnene anføres i ligningsrådets forhandlingsprotokoll.

Når ligningen er tilendebragt, oversender ligningsrådet til oppebørselsbetjenten for Svalbard bekreftet utskrift av ligningen i 2 eksemplarer, hvorav det ene anvendes ved revisjonen av skatteberegningen. Snarest mulig efter ligningens tilendebringelse avgis derhos innberetning til vedkommende regjeringsdepartement i den form som dette foreskriver.

En skattelignet kan ved henvendelse til ligningsrådet få oplysning om hvorledes ligningsansettelsene for hans vedkommende er fremkommet. Norske ligningsmyndigheter kan på henvendelse få oplysning om hvorvidt navngitt selskap eller person er skattlagt til Svalbard og i tilfelle om ligningsansettelsene og hvordan disse er fremkommet.

B. Klagebehandlingen.

Ved behandling av klager som innkommer i henhold til § 8, annet ledd, i lov om skatt til Svalbard på formue og inntekt fremgås således: Efterat de undersøkelser som måtte finnes fornødne, er anstillet, avgjøres hver klage ved kjennelse som i korthet begrunnes. Kjennelsen og grunnene tilføres protokollen. Angående utfallet av klagebehandlingen gis underretning til klagerne på sådan måte som er foreskrevet for tilsendelse av skattsedler.

Klagen som ikke er helt imøtekommet av ligningsrådet, oversendes snarest mulig til Riksskattestyret, ledsaget av utskrift av rådets kjennelse med begrunnelse. Efterat klagene er behandlet gir Riksskattestyret, ledsaget av utskrift av rådets kjennelse med begrunnelse. Efterat klagene er behandlet gir Riksskattestyret underretning til klagerne, forsåvidt ligningsrådets avgjørelse fravikes. Samtidig underrettes ligningsrådet som foretar ny utregning av skatten og gir meddelelse til oppebørselsbetjenten om forandringen.

Ligningsrådet og Riksskattestyret kan under klagebehandlingen opfordre klageren til å fremlegge dokumenter, forevise sine regnskapsbøker for rådet eller styret eller for regnskapskyndige revisorer (jfr. foran under A) eller til å besvare bestemte spørsmål og overhodet til å meddele de oplysninger om sin økonomiske stilling som finnes fornødne. Hvis klageren ikke efterkommer opfordringen, kan rådet (styret) undlate å ta hensyn til klagen.

Er der klaget over at ansettelsen er for høi, med det av de foreliggende oplysninger fremgår at den i virkeligheten er for lav, er vedkommende ligningsberettiget til å forhøie ansettelsen.

Ligningsrådet kan også i tilfelle, hvor der ikke foreligger klage, under klagebehandlingen foreta fornøden beriktigelse, når det viser sig, at nogen skattepliktiges formue, inntekt eller skatt er opført med uriktig beløp på grunn av beregnings- eller skrivefeil, eller at nogen skattepliktig - uansett av hvilken grunn - urettelig er forbigått. Likeledes kan rådet under klagebehandlingen uten klage foreta beriktigelse, når det godtgjøres at en skattepliktiges formue eller inntekt - uansett av hvilken grunn - er for lavt ansatt. Beriktigelse av feil ved rådets skjønnsmessige ansettelser kan dog ikke foretas, medmindre feilen er bevirket ved uriktige oplysninger fra den skattepliktige, eller denne har undlatt å levere selvangivelse eller å meddele vedkommende ligningsmyndighet nogen ellers avkrevet opplysning.

I alle tilfelle, hvor forandringen medfører skatteforhøielse for nogen skattepliktigt eller skattleggelse av nogen, som før er forbigått, skal der først gis vedkommende anledning til å uttale sig.

C. Ligningen av selskap som aktes opløst.

Når der kreves ligning av et selskap som skal opløses (§ 4 i lov om skatt til Svalbard på formue og inntekt), må der til ligningsrådet inngis selvangivelse over selskapets inntekt til slutningsdagen. Er årets ligning ennu ikke avsluttet, kan selskapets skatt av formue og inntekt i det foregående kalenderår (regnskapsår) kreves utregnet og opgitt på grunnlag av tidligere inngitt selvangivelse. Ligningsrådet foretar den fornødne prøvelse av selvangivelsen og utfører ligningen, hvorefter skatten beregnes efter den for budgettåret bestemte skattprocent, eller om denne ennu ikke er fastsatt, efter den procent som har vært fastsatt for foregående budgettår. Skatten beregnes i tilfelle særskilt av hvert kalenderårs inntekt.