Forskrift angående bruk av Rikets segl og Riksvåbenet.

DatoFOR-1927-05-20-3729
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertII 1927 s 326
Ikrafttredelse15.06.1927
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§328, jf. LOV-2005-05-20-28-§411
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av rikets segl og våpen

Fastsatt ved kgl.res. av 20. mai 1927, med hjemmel i lov av 19. mars 1926 nr. 2 (angående forandring av straffelovens § 328) som setter straff av bøter eller fengsel inntil 3 måneder bl.a. for den som uhjemlet bruker offentlige våben, merke eller segl eller noget våben, merke eller segl som lett kan forveksles med et offentlig jfr. også lov av 2. juli 1910 nr. 5 §§ 2 og 9 og lov av 7. juli 1922 § 2). 

1.Saker angående Rikets segl og Riksvåbenet skal i almindelighet behandles av Utenriksdepartementet.
2.Ved bruk av Rikets segl forholdes i overensstemmelse med Regjeringsinstruksens § 7 således som denne nu lyder ifølge kgl.res. av 1. mai 1925.
3.Riksvåbenet må kun benyttes av Statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet. Det kan således anbringes på gjenstander som brukes eller fremstilles under denne virksomhet; det kan enn videre anvendes på Norges Banks pengesedler og på Det Norske Pengelotteris loddsedler. Utenriksdepartementet kan dog i særlige tilfelle gi andre enn statsmyndigheter tillatelse til å bruke Riksvåbenet.
4.Det er intet til hinder for at Rikssegl og Riksvåben gjengis i plastisk fremstilling eller f.eks. malet, tegnet, vevet eller brodert, når kun den gjenstand hvorpå seglet eller våbenet er gjengitt, ikke benyttes til skiltning, annonse eller reklame m.v., men kun til dekorasjon, belærelse eller lignende. Avbildingen må heller ikke anvendes på en sådan måte at den uriktig gir inntrykk av at den som benytter den, innehar noen offentlig stilling eller tjeneste.
5.Det påhviler det departement under hvilket vedkommende statsmyndighet eller statsinstitusjon hører, å påse at Riksvåbenet ikke benyttes i strid med ovenangitte forskrifter og at avbildingen også i formell henseende er korrekt; at offentlige tjenestemenn under utøvelsen av sine funksjoner anvender Riksvåbenet på attester og embedsmessige erklæringer m.v. i den utstrekning hvori det er påkrevet for at disse dokumenter kan ha den fornødne rettskraft, og enn videre at innehavere av ensartede statsstillinger (eksempelvis dommere, prester, tollembedsmenn), anvender ensartede typer av Riksvåbenet. I tilfelle av avvikelser i denne henseende kan dog også Utenriksdepartementet, selv om saken vedrører en institusjon som sorterer under et annet departement, påtale forholdet, om fornødent gjennom vedkommende fagdepartement.
6.Nærværende forskrift trer i kraft den 15. juni 1927.