Forskrifter angående innleggelse av alkoholister i kuranstalt i henhold til løsgjengerloven.

DatoFOR-1930-11-07-9534
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1930 s 1014
Ikrafttredelse07.11.1930
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1900-05-31-5-§28
Kunngjort
KorttittelForskr. om innleggelse av alkoholister i kur

Kapitteloversikt:

I henhold til §§ 18, sjette ledd, 19, siste punktum, og 28, første ledds siste punktum, i lov om løsgjengeri m.v. av 31 mai 1900, således som nevnte lov lyder efter tilleggslov av 6. juni 1930 (lov nr. 14) er der ved kgl.res. av 7. november 1930 utferdiget forskrifter angående innleggelse av alkoholister i kuranstalt.

I. (Ikke aktuell lenger, pga. endringene i løsgjengerloven i 1970.)

II.

I henhold til § 28, første ledd, siste punktum i lov om løsgjengeri m.v. av 31. mai 1900, jfr. lov nr. 14 av 6. juni 1930 bestemmes:

Når påtale undlates ifølge § 28, første ledd, i ovennevnte lov på betingelse av at siktede avholder sig fra å nyte rusdrikk i ett år, og når beslutningen herom antas ytterligere å burde betinges av at siktede frivillig tar ophold på et kursted for alkoholister, bør påtalemyndigheten innhente vedkommende departements rådgivende uttalelse forinnen endelig avgjørelse treffes.