Res. om bruk av telegraf og telefon til forkynnelser i henhold til domstollovens § 164, 1ste ledd, og telegraf til skriftlige meddelelser m.v. i henhold til samme lovs § 189

DatoFOR-1932-12-10-3
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1932 s 624
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§164, LOV-1915-08-13-5-§189
Kunngjort
KorttittelBruk av telegraf og telefon til forkynnelser

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. desember 1932 med hjemmel i lov om domstollene (domstolloven) § 164 første ledd og § 189. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I.I medhold av domstolslovens § 164, 1. ledd, bestemmes at telegraf og telefon kan brukes til å meddele det som skal forkynnes til den som skal utføre forkynnelsen, når en hurtig forkynnelse er nødvendig for å få saken eller forretningen fremmet uten vesentlig forsinkelse. Avgjørelsen av om denne fremgangsmåte kan brukes, skal i hvert enkelt tilfelle treffes av retten, ved forkynnelser av forliksklager m.v. dog av forliksrådets formann, ved forkynnelser i skjønnsforretninger av skjønnsbestyreren og ved forkynnelser under tvangsfullbyrdelse av namsmannen, når fullbyrdelsen hører under ham.
II.I medhold av domstolslovens § 189 bestemmes at det kan brukes telegraf til å gi skriftlige meddelelser, begjæringer og erklæringer til retten når man herunder går fram på den måte som er bestemt i § 164, 2. ledd.