Forskrift om beskikkelse m.v. av sivilmilitært personell.

DatoFOR-1946-08-30-1
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertII 1946 s 439
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§25
Kunngjort
KorttittelForskr. om beskikkelse av sivilmilitært personell

Kgl.res. av 20. mars 1942 og kgl.res. av 28. mars 1945 angående beskikkelse m.v. av sivilmilitært personell oppheves og erstattes av følgende midlertidige bestemmelser, som i sin tid forutsettes forelagt Stortinget til endelig avgjørelse i forbindelse med den nye forsvarsordning: 

1.Spesialister som inngår i Forsvarets organisasjon og av hvem det kreves vesentlig sivil fagutdannelse ansettes (beskikkes) etter tilsvarende regler som for andre militære tjenestemenn.

Spesialister som skal tjenestegjøre i institusjoner som ikke direkte hører til en bestemt forsvarsgren, blir kommandomessig og administrativt å henføre til den forsvarsgren som Forsvarsdepartementet bestemmer.

2.Spesialistenes grad, avlønning og tjenestevilkår er de samme som for andre militære tjenestemenn med mindre noe annet er særskilt bestemt av rette myndighet.
3.For spesialister i fastlønnet, organisasjonsmessig stilling fastsettes ansienniteten ved ansettelsen for så vidt det ikke er fastsatt alminnelige ansiennitetsregler for vedkommende faggruppe. Utskrevne spesialister gis ansiennitet etter reglene for annet utskrevet militært personell.
4.Spesialistene bærer samme uniform og distinksjoner som bestemt for andre militære tjenestemenn i vedkommende forsvarsgren, og med et bransjemerke for faggruppen som fastsettes av Forsvarsdepartementet etter forslag av forsvarsgrenene.
5.Den militære straffelov og refselsesmyndighet gjelder for spesialistene på samme måte som for annet militært personell.
6.Spesialistene tar kommando over det personell som er underlagt dem i stillingens medfør eller som særskilt er stilt til deres rådighet. De tar for øvrig ikke kommando over annen militær enhet uten etter uttrykkelig ordre.
7.Forsvarsdepartementet kan bestemme at sivile for den tid de utfører militære eller sivile særoppdrag gis grad og uniform. Til uniformen hører da særskilte distinksjoner og særskilt bransjemerke for denne gruppe av sivile.

Om avlønningen treffes bestemmelse i hvert enkelt tilfelle. For øvrig gjelder bestemmelsene foran for spesialister også for den sivile gruppe for så vidt angår innordning under forsvarsgrenene, ansiennitet (som for utskrevne), den militære straffelov og refselsesmyndighet og kommandomyndighet.