Forskrift om regnskap som avlegges av regnskapsførere ved fylkesmannsembetene, dommerembetene, tinghusene og påtalemyndigheten og politiet.

DatoFOR-1948-02-16-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1948 s 55
Ikrafttredelse01.01.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1918-02-08-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om regnskap i visse instanser

Fastsatt ved kgl.res. 16. februar 1948 med hjemmel i lov av 8. februar 1918 om statens revisjonsvesen § 2. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Det er truffet bestemmelse om at regnskaper med bilag, antegnelser, besvarelser og desisjoner til regnskaper som avlegges av regnskapsførere ved fylkesmannsembetene, dommerembetene, påtalemyndigheten, politiet og ved tinghusene blir å sende direkte til eller fra Riksrevisjonen uten å sendes gjennom departementet. Denne ordning har i noen utstrekning allerede vært gjennomført således for politiet, jfr. regnskapsinstruksen av 21. juni 1937, men blir i framtiden å følge for alle de ekspedisjoner som er nevnt ovenfor.

Riksrevisjonen har pekt på at det i de her omhandlede regnskaper ofte blir pådratt staten utgifter som departementet etter dets praksis skulle ha samtykket i på forhånd. Hvor departementet har gitt sitt skriftlige samtykke, hender det videre ofte at dette ikke blir lagt ved regnskapene hvilket leder til unødig skriftveksling og bryderi. Riksrevisjonen har derfor bedt innskjerpet at departementets samtykke blir innhentet som nevnt, og videre at departementets skriftlige samtykke blir å legge ved regnskapene som bilag til disse.