Forskrift om Norsk Lysingsblad. Innrykking og betaling for proklamaer og ektepakter.

DatoFOR-1949-01-20-1
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertII 1949 s 41
Ikrafttredelse01.03.1949
Sist endretFOR-2003-12-16-1630 fra 01.01.2004
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1946-10-11-1-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om Norsk Lysingsblad

Kapitteloversikt:

Endret 16 des 2003 nr. 1630.

Departementet har funnet å burde innføre en forenkling når det gjelder innrykkingen av proklamaer og andre kunngjøringer i Norsk Lysingsblad og ved betalingen for innrykkede proklamaer og ektepakter.

Innrykkingen av proklamaer.

Rubrikken for proklamaer vil få en innledning inneholdende de deler som er felles for samtlige proklamaer etter avdøde. I det enkelte proklama vil en videre sløyfe dagen for dets utstedelse og i tilfelle skiftedommerens navn.

Proklamaene vil i Lysingsbladet bli ordnet alfabetisk, og slik at rubrikken deles for så vidt det gjelder 1. gangs eller 2. gangs innrykking.

Etter den nye ordning vil rubrikken for proklamaer eksempelvis få følgende utseende:

Proklamaer

Krav etter avdøde må om kravet ikke skal tapes, meldes innen 3 måneder til den som er nevnt nedenfor:

1.gangs innrykking:

Bakken, Peder, fisker, Ballangen. Steigen skifterett, Narvik.

Gjertsen, Rolf, lærer, Storgt. 17, Haugesund, i uskiftet bo med før avdøde hustru Gerd. Bokholder Sverre Gjertsen, Storgt. 17, Haugesund.

Moløkken, Nikoline, føderådsenke, Gransherad. Tinn og Heddal skifterett, Notodden.

Røsvik, Johannes, kjøpmann, Prinsensgt. 20, Oslo, i felleseie med gjenlevende hustru Othilie. Sakfører Peder Ås, Grubbegt. 1, Oslo. 

2.gangs innrykking:

Flessvik, Ingvald, gårdbruker, Feiring. Eidsvoll skifterett, Eidsvoll.

Uthaug, Inga, rentenist, Havnegt. 11, Tromsø, i uskiftet bo med før avdød mann Olav. Skipsfører Olav Uthaug, Storgt. 7, Tromsø. 

En har funnet å kunne fastsette ens betaling for alle innrykkinger. Prisen vil inntil videre være kr. 3 pr. innrykking.

For å lette gjennomføringen av den nye ordning skal proklamaene sendes inn til Norsk Lysingsblad etter et fastsatt skjema med følgende innhold:

Proklama

Krav etter avdøde må om det ikke skal tapes meldes innen 3 måneder.

Avdødes navn: ......... (slektsnavn) ......... (fornavn)

Stilling: ...................................

Siste bopel: ................................

I særeie/felleseie/uskifte med:1 ...........................

Kravet meldes til: ..........................

(skifterett, testamentsfullbyrder, loddeier eller fullmektig for loddeier(ne)).

1Stryk det som ikke passer.

Stempelmerker kr. 6,00 for kunngjøringen påklebes her.

Utfylles av Norsk Lysingsblad:

1. gangs innrykking: .......................

2. gangs innrykking: ....................... 

En legger ved en del eksemplarer av det utarbeidede skjema, som vil bli å få hos Statens trykksakekspedisjon. Private vil kunne få det utlevert hos skifteforvalterne og hos lensmennene. Proklama må settes opp etter skjemaet så vel ved offentlige skifter som ved private. Skjemaet er laget slik at det også vil kunne brukes ved kunngjøring i lokalavisen og ved oppslag på rettsstedet. Også ved kunngjøringen i lokalavisen bør datering av proklamaet og eventuelt dommerens underskrift gå ut, mens oppslaget på rettsstedet må dateres og underskrives.

Proklamaer og ektepakter. Betalingsmåten.

Betalingen for kunngjøring av proklamaer vil som nevnt bli kr. 3 pr. gang. Kunngjøringsutgiftene for ektepakter er allerede fastsatt til et bestemt beløp, kr. 4 pr. ektepakt. Man har funnet å burde innføre en ordning hvoretter betalingen for disse kunngjøringer skal avgjøres ved stempelmerker.

Stempelmerkene skal ved proklamaer påklebes det utfylte skjema og når det gjelder offentlig skifte kasseres av vedkommende skifteforvalter.

Når det gjelder privat skifte vil vedkommende bostyrer selv kunne kassere de stempelmerker som anvendes til dekning av kunngjøringsutgiftene så fremt han går inn under tilleggsloven til loven om stemplet papir av 11. april 1885 § 3 a. Dette vil således være tilfelle med lensmenn, advokater, sakførere og forliksmenn. Hvis vedkommmende private bostyrer ikke selv har adgang til å kassere stempelmerker kan kunngjøringen med påklebet stempelmerke sendes inn til Norsk Lysingsblad, hvor redaktøren vil foreta kasseringen.

Ved ektepakter skal stempelmerkene for kunngjøringen påklebes den gjenpart som sendes til Ektepaktregistret og kasseres av vedkommende registerfører.

Departementet har for øvrig funnet at en ikke bare når det gjelder proklamaer, men i alle offentlige kunngjøringer for å spare plass bør sløyfe vedkommende embets- eller tjenestemanns navn i kunngjøringen i Norsk Lysingsblad. Dette bør også gjøres i kunngjøringer i andre aviser. Videre vil adresseangivelsen bli sløyfet når det gjelder firmaanmeldelser, således «Til N.N. Handelsregister». Disse forenklinger vil straks bli innført. En skal i denne forbindelse henlede registerførernes oppmerksomhet på at en bør utelate de deler av firmaanmeldelsene som ikke har interesse og betydning ved kunngjøringen, således opplysning om eventuelle bilag som måtte følge med anmeldelsen.

Den nye innrykkingsmåte for proklamaer og betalingsmåte for proklamaer og ektepakter vil bli innført fra 1. mars 1949. Registerførere, skifteforvaltere og private bostyrere anmodes om å være oppmerksom herpå, slik at intet proklama og ingen ektepakt kommer inn til Norsk Lysingsblad eller Ektepaktregistret etter dette tidspunkt uten at kunngjøringsomkostningene er avgjort ved stempelmerker på den måte som er angitt foran. Hvis dette ikke er gjort vil kunngjøringen bli tilbakesendt. Det vil av denne grunn være praktisk at en heller går over til den nye ordning med innsendelse av proklamaer på det faste skjema og med betalingen avgjort ved stempelmerker noe tidligere enn strengt nødvendig. Slike kunngjøringer som kommer inn til Norsk Lysingsblad eller Ektepaktregistret de siste dager før 1. mars, vil da bli tatt med først etter denne datum.

0Endret ved forskrift 16 des 2003 nr. 1630 (i kraft 1 jan 2004).