Forskrift om forskjellige forhold ved riksgrensen.

DatoFOR-1950-11-07-4
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1950 s 1088, II 1950 s 427
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1990-02-23-124
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1950-07-14-2-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om forhold ved riksgrensen

Fastsatt ved kgl.res. 7. november 1950 i medhold av lov av 14. juli 1950 om forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen og i medhold av lov nr. 3 av 15. mars 1940 om vassdragene, § 157. Endret 3 juli 1987 nr. 570, 23 feb 1990 nr. 124.

§ 1.Ved riksgrensen mot Sovjet-Samveldet er det forbudt:
1.å dyrke jorden og/eller oppføre anlegg eller bygninger i grensegaten i en avstand av inntil 4 meter fra grenselinjen,
2.å lete etter og/eller utnytte mineralforekomster i en avstand av inntil 20 meter fra grenselinjen uten særskilt tillatelse fra Norges grensekommissær for den norsk-sovjetiske grense. Tillatelsen blir ikke gyldig før den er godkjent av Justis- og politidepartementet.

Justis- og politidepartementet eller den det bemyndiger, gis for øvrig fullmakt til å utøve den myndighet som er tillagt Kongen i § 1 i lov av 14. juli 1950 om forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen.

§ 2.For å ta seg av de forhold og ordne de konflikter og hendinger som kan oppstå på den norsk-sovjetiske riksgrensen skal det oppnevnes en grensekommissær på åremål. Åremålet skal ha en varighet av 3 år. Åremålet kan fornyes en gang med en varighet av nye 3 år. Grensekommissæren hører under Justisdepartementet som utferdiger instruks for ham.
§ 3.Sovjet-Samveldets grensekommissærer for den norsk-sovjetiske grense, deres stedfortredere, assistenter, sekretærer, tolker og eksperter, som med visert fullmakt eller legitimasjon krysser grensen i tjenesteøyemed i medhold av bestemmelser fastsatt i overenskomst mellom Norge og Sovjet-Samveldet, nyter personlig ukrenkelighet og ukrenkelighet for de tjenestlige papirer de har med seg. De har under slik overskridelse av grensen rett til å bære uniform og personlige våpen og kan tollfritt og avgiftsfritt ta med seg nødvendig arbeidsmateriell og transportmidler på vilkår av at disse gjenstander føres med tilbake, og likeledes nødvendig proviant og tobakksvarer.
§ 4.Ved eller på riksgrensen mellom Norge og Sovjet-Samveldet er det forbudt:
a)å løsne skudd over grensen eller foreta liknende handlinger rettet mot sovjetisk territorium eller mot personer, dyr eller gjenstander der,
b)å vise fornærmelig atferd ved grensen rettet mot Sovjet- Samveldet eller dets myndigheter,
c)å overskride grensen til lands, til vanns eller i luften uten særskilt tillatelse fra Norges grensekommissær for den norsk-sovjetiske grense.

Dog har fartøyer i grenseelvene og i trange deler av sjøene rett til uhindret å nytte hovedløpet, selvom grenselinjen ikke følger det.

Likeledes har fartøyer som brukes under tømmerfløting rett til å fravike grenselinjen på sjøer og elver.

Fartøyer har videre rett til å legge til på den annen parts bredd i grenseelver og -sjøer når de befinner seg i nødstilstand (storm, havari osv.).

d)å fotografere sovjetisk, militært personell og forsvarsmateriell på sovjetisk territorium, samt å benytte fotostativ og telelinse med større brennvidde enn 200 mm. uten særskilt tillatelse fra Norges grensekommissær for den norsk-sovjetiske grense.
e)uten særskilt tillatelse fra Norges grensekommissær for den norsk-sovjetiske grense å føre samtaler eller ha annet slags samkvem med personer som befinner seg på den annen side av grensen.
§ 5.På elver som danner riksgrensen mellom Norge og Sovjet-Samveldet, kan fartøyer bare ferdes i de lyse tider av døgnet. I mørke skal de være fortøyd til den norske bredd eller ligge for anker på den norske side av grenselinjen.

På sjøer som dannes av slike elver kan fartøyer også ferdes i mørke når de holder seg i en avstand fra grenselinjen av minst 200 meter. De skal i så fall føre lys som i siktbart vær skal være synlig i minst 500 meters avstand.

Fartøyer har ikke rett til å ankre opp midt i hovedløpet i grenseelver eller -sjøer ved den ovenfor nevnte riksgrense.

§ 6.Alle norske fartøyer skal være registrert og merket med nummer og de norske farger, før de kan brukes på vassdrag som danner riksgrensen mellom Norge og Sovjet-Samveldet. Justis- og politidepartementet gir nærmere regler om registreringen og merkingen av fartøyene og om kontrollen hermed.
§ 7.I Grense-Jakobselv er fløting forbudt.

Alt trevirke som fløtes i Pasvikelv med de sjøer den danner skal være merket. De merker som nyttes skal være godkjent av Norges grensekommissær for den norsk-sovjetiske grense. Fløting kan bare finne sted til de tider som hvert år fastsettes av grensekommissæren.

Alt trevirke som fløtes i Pasvikelv med de sjøer den danner skal også være barket, og det må sørges for at barken ikke kommer ut i Pasvikvassdraget. Trevirke som fløtes i bommer eller flåter behøver ikke være barket.

§ 8.I elver og sjøer som riksgrensen mellom Norge og Sovjet-Samveldet går gjennom, har norske borgere rett til å fiske inntil grenselinjen. Det er forbudt
a)å bruke sprengstoff og gift og bedøvende stoffer som kan nyttes til å drepe eller skade fisk,
b)å fiske med lyster,
c)å fiske fra båt i døgnets mørke tider unntatt på de sjøer hvor fartøyer i henhold til § 5, tredje punktum, har rett til å ferdes når det er mørkt.