Forskrift om registrering og merking av fartøyer i vassdrag som danner riksgrense mellom Norge og Russland

DatoFOR-1951-05-07-3
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1951 s 292, II 1951 s 137
Ikrafttredelse07.05.1951
Sist endretFOR-2012-12-14-1269 fra 01.01.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-82-§4, LOV-1950-07-14-2-§1, FOR-1950-11-07-4-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om registrering av grensefartøyer

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) i medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 § 157, jfr. § 6 i kgl. resolusjon av 7. november 1950 om regler om forskjellige forhold ved riksgrensen.
Tilføyd hjemmel: Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 4, lov 14. juli 1950 nr. 2 om forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen § 1.
Endringer: Endret ved forskrift 14 des 2012 nr. 1269.

§ 1.Før et fartøy på norsk side brukes i vassdrag som danner riksgrense mellom Norge og Russland, skal det være registrert og merket i samsvar med denne forskriften.

Som grensevassdrag regnes i denne forbindelse

a)Pasvikelv med de sjøer den danner fra grensemerke nr. 9 og 10 til grensemerke nr. 177 og fra grenselinjen over elven mellom grensemerke nr. 199 og 200 til broen ved Elvenes,
b)Jakobselv fra grensemerke nr. 283 til grensemerke nr. 396.
0Endret ved forskrift 14 des 2012 nr. 1269 (i kraft 1 jan 2013).
§ 2.Fartøyregisteret føres av Norges grensekommissær for den norsk-russiske grense, nedenfor kalt grensekommissæren.
0Endret ved forskrift 14 des 2012 nr. 1269 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3.Registret skal inneholde opplysninger om eier(e)s og bruker(e)s navn, bosted og postadresse, fartøyets art, type og alder, om det er utstyrt med fast eller avtagbar kraftmaskin, registreringsdato og registreringsnummer.
§ 4.Fartøy som nevnt i § 1, skal med de opplysninger som er nødvendige etter § 3, anmeldes til registret av eieren, eller av brukeren hvis eieren ikke har rådighet over fartøyet. Eies eller brukes fartøyet av flere, påhviler anmeldelsesplikten hver enkelt eier eller bruker. Hvis fartøyet eies eller disponeres av et selskap, er dets styre anmeldelsespliktig.

Den eller de anmeldelsespliktige skal foruten melding til registret om endringer i eiendoms- og bruksforholdet, gi melding om alle andre endringer i det som tidligere er anmeldt om fartøyet.

§ 5.Fartøy som er innført i registret, blir av Grensekommissæren tildelt nummerskilt som skal anbringes på hver side foran på fartøyet etter hans nærmere bestemmelse for den enkelte fartøytype. De anbringes langs båtsiden, i tilfelle foret opp slik at skiltplanet står loddrett og så langt opp fra vannflaten som mulig. Skiltene skrues eller boltes fast, slik at de ikke kan klappes om. De må heller ikke dekkes til eller skygges av last eller annet.

Den som er anmeldelsespliktig etter § 4, har ansvaret for at skiltene blir påsatt på forskriftsmessig måte og senere behørig vedlikeholdt.

Skiltene må ikke overflyttes til annet registrert eller uregistrert fartøy uten etter bestemmelse av Grensekommissæren.

Det er forbudt å forandre skiltene eller å gjøre dem ukjennelige.

§ 6.Skiltene utleveres avgiftsfritt og forblir Statens eiendom. Den registreringspliktige er ansvarlig for at skiltene ikke kommer på urette hender.

Tap eller ødeleggelse av utleverte skilter skal straks meldes til Grensekommissæren. Skyldes tapet eller ødeleggelsen forsettlig eller åpenbart uaktsomt forhold av den registreringspliktige, skal Grensekommissæren gjøre utlevering av nye skilt betinget av at de betales, med mindre særlige forhold taler mot.

§ 7.Når et fartøy ikke lenger brukes i vassdrag som nevnt i § 1, skal melding herom straks gis til Grensekommissæren. Samtidig skal de utleverte skilt leveres tilbake.
§ 8.Skiltene som er rektangulære med minstemål på 120 X 240 mm, utføres av rustfrie, tilstrekkelig stive metallplater, inndelt i 2 felter.

I det venstre felt skal numrene være anbragt med pregede, svarte tall på hvit (ikke blank metallisk) bunn. Som hvit bunn regnes også hvit eloxert aluminium.

I høyre felt skal de norske nasjonalfarger være anbragt med en bredde av 160 mm (vertikale striper).

Tallene skal ha følgende størrelse: 

høyde 90 mm
minste bredde (unntatt ett-tall) 45 mm
strektykkelse 15 mm
minste innbyrdes avstand 10 mm

minste avstand til skiltets

kant eller til høyre felt 15 mm 

Typenes høyde over skiltets plan må ikke overstige 1,5 mm.

§ 9.Kontrollen med registrering og merking av fartøyer i vassdrag som nevnt i § 1 utføres av Grensekommissæren, hans assistenter og politiet som kan gi pålegg om utbedring eller utskiftning av skilter og nedlegge forbud mot bruk av fartøy inntil pålegg er etterkommet. Pålegg og forbud skal bekreftes skriftlig.
§ 10.Fartøyer som ved disse forskrifters ikrafttreden er i bruk eller aktes brukt i vassdrag som nevnt i § 1, må være meldt til registret og merket innen 15.juni 1951.
§ 11.Overtredelse av denne forskriften og av pålegg og forbud gitt med hjemmel i den, straffes i henhold til riksgrenseloven § 4.
0Endret ved forskrift 14 des 2012 nr. 1269 (i kraft 1 jan 2013).
§ 12.Disse forskrifter trer i kraft straks.