Forskrifter om vernepliktige sivilarbeidere.

DatoFOR-1952-08-22-5
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1952 s 396
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-03-19-3-§27.
Kunngjort
KorttittelForskrift om vernepliktige sivilarbeidere

I henhold til §§ 6 og 9 i lov om vernepliktige sivilarbeidere av 17. juni 1937 bestemmes:

1) Dillingøy leir i Moss godkjennes som ordinær tvangsarbeidsleir for vernepliktige sivilarbeidere som ilegges tvangsarbeid etter ovennevnte lovs § 6.
2) Kretsfengslene og de større hjelpefengsler godkjennes som tvangsarbeidsanstalter for vernepliktige sivilarbeidere som etter å være ilagt tvangsarbeid etter lovens § 6 nekter å arbeide i den ordinære tvangsarbeidsleir eller der gjør seg skyldig i grovere disiplinærbrudd. Likeledes godkjennes de nevnte fengsler til midlertidig anbringelse av slike sivilarbeidere i forbindelse med innsettelsen i tvangsarbeid i Dillingøy leir eller under ekstraordinære forhold.
3) Justisdepartementet bemyndiges til å gi nærmere forskrifter om avtjening av sivilarbeideres tvangsarbeid.
4) Kgl.resolusjon av 28. mars 1926 og bestemmelser truffet i medhold av denne oppheves. Mannskap som allerede er ilagt tvangsarbeid, og som har mindre enn 1 måned igjen av tjenesten, kan etter bestemmelse av Justisdepartementet pålegges å fullføre denne i kretsfengsel eller større hjelpefengsel.