Forskrift om forbud mot fangst av pelssel og sjøelefanter på Bouvetøya og Peter I.'s øy.

DatoFOR-1953-02-27-3
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse27.02.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1951-12-14-1-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om fangst av pelssel og sjøelefanter

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 27. februar 1953 i medhold av lov av 14. desember 1951 om fangst av sel § 3.

I

Det er inntil videre forbudt å fange pelssel og sjøelefanter på Bouvetøya og Peters I's øy.

II

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne bestemmelse eller medvirker hertil, straffes overensstemmende med § 6 i ovennevnte lov med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

Ulovlig fanget sel kan inndras ved dom uten at straffesak behøver å være reist eller å kunne reises mot noen. Fartøy og fangstutstyr kan på samme måte inndras når rederen, skipsføreren eller fangstlederen er straffskyldig etter denne bestemmelse.

I stedet for fangst, fartøy eller utstyr kan deres verdi hel eller delvis inndras.

III

Denne resolusjonen trer i kraft straks.