Forskrifter vedrørende sivilprosesskonvensjonen av 30. januar 1931 mellom Norge og Storbritannia.

DatoFOR-1953-03-19-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1953 s 106
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1931-01-30-§11
Kunngjort
KorttittelForskrift om sivilprosesskonvensjon

Rundskriv fra Justis- og politidepartementet. 

Skrivelse fra Justis- og politidepartementet der det er uttalt at § 11 i sivilprosesskonvensjonen av 30. januar 1931 mellom Norge og Storbritannia bare fritar norske statsborgere fra plikten til å stille sikkerhet for sakskostnader ved britisk domstol dersom de er bosatt i Storbritannia. På tilsvarende måte er britiske borgere ved norske domstoler etter konvensjonen bare fritatt dersom de bor i Norge.