Utfyllende regler til § 1 og § 2 i lov av 4. juli 1952 nr 3.

DatoFOR-1953-06-11-4014
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1996-11-22-1082
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1952-07-04-3-§1, LOV-1952-07-04-3-§2
Kunngjort
KorttittelUtfyllende regler til postkasseloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 11. juni 1953 med hjemmel i lov av 4. juli 1952 nr 3 og kgl.res. av 6. februar 1953.
Endringer: Endret ved forskrift 22 nov 1996 nr. 1082.

Om oppsetting av private postkasser/postkasseanlegg (§ 1 i lov av 4. juli 1952 nr. 3)

1. Postmesteren kan på vegne av Poststyret gi eier av hus pålegg om til bruk ved avlevering av post til husets beboere mv. å anskaffe postkasser eller postkasseanlegg, sette dem opp på et sted som postmesteren anviser, i, på eller utenom huset, og vedlikeholde dem. Postmesteren konfererer, etter tilfellets art, på forhånd med huseieren og eventuelt andre interesserte. Herunder tas sikte på plassering av postkassene/postkasseanleggene slik at postbudene så vidt mulig unngår å passere gjennom hagegrinder, eller å gjøre avstikkere fra den fastlagte rute. Dersom plassen for postkassene/postkasseanleggene anvises utenfor huseierens egen grunn, må huseieren innhente vedkommende grunneiers samtykke.
2. Poststyret kan i tilfelle forlange å godkjenne postkasser som aktes satt opp. Postkasseanlegg som aktes satt opp, må være godkjent av Poststyret. I hus med flere enn 3 avleveringer (husstander, kontorer mv.) i hver oppgang kan det kreves at postkasseanlegg blir satt opp.
3. Pålegg om oppsetting av postkasser/postkasseanlegg skal gis i rekommandert brev. I brevet skal være angitt frist for oppsettingen av postkassene/postkasseanleggene. Når det gjelder nyoppførte hus, er fristen innflytningsdagen.
4. Postmesterens pålegg om oppsetting av postkasser/postkasseanlegg skal gis på en av Poststyret utgitt blankett. Avtrykk av lov av 4. juli 1952 nr. 3 og avtrykk av nærværende regler skal følge med.
5. Dersom postmesterens pålegg ikke blir etterkommet av huseieren innen den fastsatte frist, underretter postmesteren huseieren i rekommandert brev om at denne innen en fastsatt kort frist har anledning til å fremkomme med merknader mot postmesterens pålegg og om at saken deretter vil bli lagt fram for Poststyret til avgjørelse.
6. Dersom huseieren nekter eller unnlater å etterkomme pålegg godkjent av Poststyret, vil § 3 i lov av 4. juli 1952 nr. 3 kunne komme til anvendelse. Postmesteren innberetter i tilfelle forholdet til Poststyret, som treffer bestemmelse om hvilke videre skritt som skal tas for å få huseieren til å etterkomme gitt pålegg.

II Om adgang for statens postselskap til å yte tilskudd til oppsetting av postkasseanlegg (§ 2 i lov av 4.juli 1952 nr. 3)

1. Ved oppsetting av postkasseanlegg i 1ste etasje i oppgangen til hus som er oppført før 11. juni 1953 eller som det forelå godkjente planer for oppførelsen av før 11. juni 1953, betaler statens postselskap følgende tilskudd som utbetales til huseieren:
a)A-postkasseanlegg (anlegg som må innfelles i mur- eller betongvegg) kr. 50,00 pr kasseenhet, heri inkludert utgifter til navneskilt.
b)B-postkasseanlegg (anlegg som monteres på vegg uten utsparing i mur- eller betongvegg) kr. 28,00 pr kasseenhet, heri inkludert utgifter til navneskilt. Det påhviler huseieren å sørge for at postkasseanleggene til enhver tid er i god stand. Statens postselskap yter ikke tilskudd til vedlikehold. Statens postselskap yter heller ikke tilskudd til nye navneskilt ved innflytting av nye leieboere.
2. Statens postselskap yter ikke tilskudd til anskaffelse, oppsetting eller vedlikehold av vanlige postkasser. Ved mislig vedlikehold bestemmer Poststyret hvorledes det skal forholdes med posten. På postkassestativer som er bekostet av statens postselskap, skal det bare henges opp postkasser av den modell som er til salgs ved poststedene. Ved oppsetting av postkassestativer i tettbygde strøk, nye boligområder o.l. betaler vedkommende kasseeiere vanligvis selv utgiftene til anskaffelse og oppsetting av stativene. Kasseeierne skal ordinært også sørge for vedlikehold av stativene. For øvrig bestemmer Poststyret i hvilken utstrekning postkassestativer skal anskaffes, settes opp og vedlikeholdes for statens postselskaps regning.
0Endret ved forskrift 22 nov 1996 nr. 1082.

III. Reglenes ikrafttreden

Disse regler trer i kraft fra 1. mai 1967 og erstatter de regler som ble utferdiget 11. juni 1953 med endringer 18. juli 1957.