Forskrift om omsetning m.v. av agn.

DatoFOR-1954-02-05-2
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1954 s 109, II 1954 s 43
Ikrafttredelse05.02.1954
Sist endretFOR-1974-05-31
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-08-13-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om omsetning m.v. av agn

Endret 15. september 1967 og 31. mai 1974.

§ 1.All omsetning i Nordland, Troms og Finnmark fylker av fersk og frosset agnsild, agnmakrell, akkar og lodde som skal nyttes som agn kan bare skje gjennom S/L Fiskernes Agnforsyning. S/L Fiskernes Agnforsynings vedtekter skal være godkjent av Fiskeridepartementet.
§ 2.(Opphevet.)
§ 3.Fra bestemmelsene i § 1 om at agnsild, agnmakrell, akkar og lodde som skal nyttes som agn skal omsettes gjennom S/L Fiskernes Agnforsyning kan der gjøres unntak for bestemte distrikter.

Salg av fersk sild, fersk makrell, fersk akkar og fersk lodde til agn fra fisker direkte til agnforbruker kan skje uhindret av forannevnte bestemmelser. Fiskeridirektøren kan gi fryserier som har frosset sild, makrell, akkar eller lodde tillatelse til å selge disse varer som agn til fiskere som avhenter dette på vedkommende fryseri.

Endringen medfører at lovbeskyttelsen for S/L Fiskernes Agnforsyning nå også omfatter omsetning av lodde som agn.

§ 4.På betingelser som fastsettes av Fiskeridirektøren, skal S/L Fiskernes Agnforsyning ha enerett til omsetning av reker til agn i Lofoten og den del av Steigen sorenskriveri som ligger innenfor Lofoten oppsynsdistrikt, i Vesterålen og i Troms fylke.
§ 5.Det er forbudt for skjellgraver å selge eller på annen måte overdra agnskjell - mytilus modiola - (orskjell, vovskjell, hesteskjell, kuskjell) til andre enn S/L Fiskernes Agnforsyning likesom det er forbudt for andre enn S/L Fiskernes Agnforsyning å kjøpe eller på annen måte erverve slik agnskjell fra gravere.

Fiskeridepartementet kan fastsette nærmere betingelser for S/L Fiskernes Agnforsynings utøvelse av eneretten til omsetning av agnskjell.

§ 6.Fiskeridepartementet eller den departementet bemyndiger kan dispensere fra disse bestemmelser.
§ 7.Overtredelse av foranstående bestemmelser er straffbar, jfr. § 6 i lov om produksjon, transport og omsetning av agn av 8. juli 1949.
§ 8.Denne resolusjon trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves kgl.res. av 11. november 1949 om omsetning m.v. av agn.