Forskrift for oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl.

DatoFOR-1954-07-08-3
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1954 s 346
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2011-03-04-251
EndrerFOR-1926-01-11, FOR-1841-12-29, FOR-1861-08-01, FOR-1889-11-23, FOR-1889-12-07, FOR-1892-01-02,FOR-1926-07-23, FOR-1927-09-09, FOR-1927-09-16, FOR-1929-06-07, FOR-1930-05-02
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§55, LOV-1915-08-13-5-§62, LOV-1981-05-22-25-§77, LOV-1981-05-22-25-§101
Kunngjort
KorttittelForskrift om stedfortredere for embetsmenn mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. juli 1954 med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 55 og § 62 og lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 77 og § 101. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 sep 2001 nr. 1033, 11 okt 2002 nr. 1094, 25 nov 2005 nr. 1328, 21 des 2005 nr. 1612, 4 mars 2011 nr. 251

1. Regler for oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl.

I. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 25 nov 2005 nr. 1328.

II. Fylkesmannsembetene og fylkeskontorsjefstillingene.

Justisdepartementet bemyndiges til:

a)å utferdige konstitusjon under ledighet for inntil 1 år,
b)å meddele tjenestefrihet og utferdige konstitusjon under denne for inntil 1 år,
c)For en enkelt sak å oppnevne stedfortreder for en fylkesmann.

III. Stillingen som sysselmann på Svalbard.

Justisdepartementet gis samme bemyndigelse som nevnt under pkt. II for fylkesmennene.

IV. Statsrådsekretærembetet.

Justisdepartementet gis samme bemyndigelse som nevnt under pkt. II for fylkesmennene.

V. Regjeringsadvokatembetet.

Justisdepartementet gis samme bemyndigelse som nevnt under pkt. II a-b.

VI. Påtalemyndigheten.

1.Justisdepartementet bemyndiges til:
a)Under ledighet i riksadvokatembetet å utferdige konstitusjon for inntil 6 måneder,
b)å meddele riksadvokaten tjenestefrihet og utferdige konstitusjon under denne for inntil 6 måneder,
c)å utferdige konstitusjon under ledighet i statsadvokatembetene for inntil 1 år,
d)å meddele statsadvokatene tjenestefrihet og utferdige konstitusjon under denne for inntil 1 år.
2.Riksadvokaten bemyndiges til å meddele statsadvokatene tjenestefrihet for inntil 1 måned og under sykdom inntil 2 måneder, samt for denne tid å konstituere en stedfortreder som bestyrer embetet på embetsmannens ansvar og uten utgift for det offentlige.

VII. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 4 mars 2011 nr. 251.

2.

Kgl.res. av 11. januar 1926, høyeste resolusjon av 29. desember 1841, kgl.res. av 1. august 1861, 23. november og 7. desember 1889, Kronprinsregentens res. av 2. januar 1892, kgl. res. av 23. juli 1926, 9. og 16. september 1927, 7. juni 1929 og 2. mai 1930 oppheves.