Forskrift om særlige skatteregler for Nord-Norge.

DatoFOR-1954-10-15-9888
DepartementFinansdepartementet
PublisertII 1954 s 461
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§11.
Kunngjort
KorttittelForskrift om skatteregler for Nord-Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 15. oktober 1954 med hjemmel i lov av 28. juni 1952 nr. 18 om særlige skatteregler i samband med utbyggingsprogrammet for Nord-Norge.

§ 1.Fradrag i inntekten for avsetninger som omhandlet i lovens § 1, ledd 1, blir bare å innrømme for så vidt krav på fradrag for et bestemt beløp er fremsatt inn den frist som gjelder for innsendelse av selvangivelsen og avsetningen er gjennomført i det regnskap som i tilfelle følger selvangivelsen.
§ 2.Avsetninger i henhold til lovens § 1, ledd 1, første punktum, skal nyttes til de i loven nevnte formål innen 1 år fra utgangen av det inntektsår avsetningen er foretatt for. Fristen begynner ikke i noe tilfelle å løpe før 1. januar 1955.

Finansdepartementet eller den det bemyndiger kan forlenge fristen hvor det dreier seg om avsetninger som for det enkelte år utgjør over kr. 10.000 eller som samlet for inntektsårene 1952, 1953, 1954 eller 1954 eller tilsvarende avvikende regnskapsår utgjør over kr. 40.000 eller hvor særlige grunner ellers taler for det.

Når det gis samtykke til avsetning i henhold til lovens § 1, ledd 1, annet punktum, skal Finansdepartementet sette frist for bruken av de avsatte midler uten hensyn til reglene foran.

§ 3.Avsetninger som omhandlet i lovens § 2, ledd 3, samt salgs- og erstatningsbeløp som er fritatt for gevinstbeskatning i henhold til lovens § 4, ledd 1 og 2, skal nyttes til de i loven nevnte formål innen 5 år regnet fra utgangen av det år da avsetningen er frigitt eller salgs- eller erstatningsbeløpet er oppebåret. Finansdepartementet eller den dette bemyndiger kan forlenge fristen når særlige grunner taler for det.
§ 4.Oversittes de frister som følger av §§ 2 og 3 foran, blir etterligning å foreta i henhold til lovens § 1, ledd 6, jfr. § 2, ledd 3, og § 4, ledd 1, annet avsnitt.
§ 5.Det skal stilles sikkerhet for mulige skatter til stat og kommune vedkommende beløp som avsettes i henhold til lovens § 1, ledd 1, vedkommende båndlagte beløp som avsettes i henhold til lovens § 2, ledd 3, og vedkommende gevinster som fritas for inntektsbeskatning i henhold til § 4.
§ 6.Fradrag i inntekten for avsetning etter lovens § 1, ledd 1, første punktum, skal nektes med mindre kravet om fradrag er ledsaget av
a)bevitnelse fra bank eller sparebank for at det til sikkerhet for skatter på særskilt konto som bare kan disponeres med samtykke av vedkommende ligningssjef er innsatt et beløp som svarer til 50 % av avsetningen, eller
b)ubetinget og ikke tidsbegrenset bankgaranti (selvskyldnergaranti) for et beløp som svarer til 50 % av avsetningen.

Når det gis samtykke til avsetning i henhold til lovens § 1, ledd 1, annet punktum, skal vedkommende departement fastsette det beløp det skal stilles sikkerhet for. Departementet kan også i slike tilfelle godta også annen sikkerhet enn nevnt ovenfor.

§ 7.Når beløp som omhandlet i lovens § 2, ledd 3, skal frigis til anskaffelse av driftsmidler, skal 50 % av beløpet tilbakeholdes til sikkerhet inntil det godtgjøres at anskaffelse har funnet sted.
§ 8.Når gevinst som omhandlet i lovens § 4 kreves fritatt for inntektsbeskatning, skal vedkommende ligningssjef, så snart han har fastslått gevinstens størrelse, kreve sikkerhet som nevnt i § 6 for et beløp som svarer til 50 % av gevinstens størrelse. Ordnes ikke sikkerhetsstillelsen innen en måned etter at krav herom er fremsatt, blir gevinsten å medta ved inntektsligningen.
§ 9.Når avsetninger etter lovens § 1 som det tidligere er gitt fradrag for, og beløp som tidligere er frigitt i henhold til lovens § 2, ledd 3, ikke er benyttet til de i loven nevnte formål ved tidspunktet for utferdigelsen av nåværende kgl. resolusjon, skal vedkommende ligningssjef straks kreve sikkerhet for skatter i samsvar med reglene i § 6. Det samme gjelder for gevinster som tidligere er fritatt for inntektsbeskatning i henhold til lovens § 4. Blir sikkerhetsstillelse ikke ordnet innen 2 måneder etterat krav herom er fremsatt, blir avsetningen, resp. det frigitte beløp eller gevinsten, å medta for inntektsligningen, i tilfelle ved etterligning.
§ 10.Finansdepartementet kan gi nærmere forskrifter om gjennomføringen av disse regler og om frigivelse av sikkerhet.