Forskrifter om samordningen mellom politiet og sivilforsvaret.

DatoFOR-1955-06-10-5
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1955 s 248
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§11 jf LOV-2010-06-25-45-§39
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning politi/sivilforsvar

Fastsatt med hjemmel i lov om sivilforsvaret av 17. juli 1953 § 11.

§ 1.Sivilforsvarets oppgaver er generelt angitt i lov av 17. juli 1953. Mange av disse oppgaver må løses i samarbeid med eller med bistand av politiet.

De etterfølgende regler omfatter de oppgaver og forhold hvor samordning mellom politiet og sivilforsvaret er nødvendig.

§ 2.Distriktssjefen har den overordnede ledelse av alle sivilforsvarstiltak hvis planleggelse og iverksettelse krever samvirke mellom flere sivilforsvarskretser, eventuelt mellom flere fjernhjelpområder, eksempelvis krigsutflytting, samband og varsling, utskrivning og utdannelse av folk og uttaking av kjøretøyer til fjernhjelpkolonner, flyktningeomsorg og evakueringstiltak.

Under sivilforsvarsberedskap eller krig kan distriktssjefen gi pålegg om og direktiver for gjennomføring av slike tiltak, dog uten å overta kommandoen over sivilforsvarsstyrker.

Han skal i fredstid ta initiativet til planlegging og forberedelse av slike tiltak, og skal samordne og lede dette arbeide for sitt distrikt.

Oppstår pliktkollisjon som følge av politimesterens dobbeltstilling som politimester og krets- og lokalsjef i sivilforsvaret, avgjøres saken om nødvendig av Justisdepartementets sjef.

§ 3.Av de vanligst forekommende oppgaver under sivilforsvarsberedskap, flyalarm, skadebekjempelse og etter at skadebekjempelsen er over, må følgende i første rekke løses av
I.Sivilforsvaret:
a)Vakthold og ordenstjeneste i og ved kommandoplasser, alarmplasser, offentlige tilfluktsrom og magasiner, fjernhjelpleirer o.l.
b)Kontroll med iverksettelse og gjennomføring av egenbeskyttelsestiltak av enhver art i offentlig eller privat eiendom og i industrien, herunder anlegg og installasjoner av livsviktig betydning for sivilfolket.
c)Kontroll med forberedelser av loftsrydding, merking av fortauskanter m.v. og blending på offentlige steder (jfr. lovens § 15, nr. 8).
d)Kontroll med forberedelser av sivilforsvarstiltak på skip, havner, jernbaner og andre kommunikasjonsmidler og anlegg (jfr. lovens § 47).
e)Planlegging, iverksettelse og gjennomføring av beordret krigsutflytting, og forberedelse av nødvendige tiltak for utflytting under katastrofesituasjoner.
f)Skadebekjempelse.
II.Politiet:
a)Sikkerhetsmessig bevoktning av sivilforsvarets anlegg og tjenestesteder i den utstrekning det måtte være nødvendig (se litr. a) under I).
b)Kontroll med gjennomføringen av bestemmelsene i lovens § 15, nr. 8 (se litr. c) under I).
c)Kontroll med gjennomføringen av bestemmelsene i lovens § 47 (se litr. d) under I).
d)Bistand til sivilforsvaret under beordret krigsutflytting og utflytting under katastrofesituasjoner med trafikkregulering og annen ordenstjeneste (se ltr. e) under I).
e)Oppsyn med at folk i gatene begir seg til tilfluktsrom under flyalarm og at trafikken stoppes etter gjeldende regler.
f)Tjenesten på skadested når skadebekjempelsen er over og sivilforsvarets styrker skal trekkes ut.

Politiet må på vanlig måte ta seg av overtredelser av loven om sivilforsvaret og de i medhold av denne lov gitte bestemmelser.

§ 4.Sivilforsvaret har myndighet over politiavdelinger eller politifolk når disse er avgitt til, beordret til arbeid eller pålagt tjenesteplikt i sivilforsvaret.

Likeledes har politiet myndighet over sivilforsvarsavdelinger eller -personell som det får avgitt.

§ 5.Beordringer i henhold til lov av 17. juli 1953 § 10 foretas når det gjelder tjeneste innen politidistriktet av politimesteren og når det gjelder tjeneste utenfor politidistriktet av Justisdepartementet. Beordret personell kan kreves tilbakeført når det finnes nødvendig av hensyn til politiets eget arbeid. I tilfelle må om mulig annet personell tilbeordres sivilforsvaret.

Politiet må også i den utstrekning politimesteren finner det forsvarlig av hensyn til andre oppgaver utføre spesielle påkrevde gjøremål for sivilforsvaret.

§ 6.I lokale sivilforsvar hvor det er politikammer, -stasjon eller -vakt skal sivilforsvarets avsnittsjefer, tjenestegrensjefer for ordenstjenesten og så vidt mulig disses stedfortredere være politimenn.

I nødvendig utstrekning kan politimenn pålegges tjenesteplikt i sivilforsvaret som tjenestegrensjefer for krigsutflyttingen med stedfortredere, som skadestedsledere og som kompani- og troppsjefer i ordenstjenesten.

I lokale sivilforsvar der ordenstjenesten er satt opp med mindre enn en tropp, kan politimenn pålegges tjenesteplikt som lagførere i denne tjenestegren.

Med unntak av det som er nevnt foran må politimenn ikke pålegges tjenesteplikt i sivilforsvaret.

§ 7.Politimesteren peker under hensyn til begge etaters behov ut de politimenn som sivilforsvaret i overensstemmelse med § 6 skal kunne pålegge tjenesteplikt.

Dersom politiets eget arbeid gjør det påkrevet, kan politimesteren forlange at sivilforsvaret foretar personskifte av de politimenn som er pålagt tjenesteplikt.

§ 8.Får en politimester som er krets- og/eller lokalsjef slikt forfall at en annen må overta hans gjøremål som politimester omfatter disse også politimesterens funksjoner i sivilforsvaret.

Får en krets- og/eller lokalsjef som ikke er politimester forfall, overtar hans stedfortreder funksjonene som krets- og/eller lokalsjef inntil det eventuelt beskikkes eller oppnevnes en annen i vervet.

Kretssjef, lokalsjef eller stedfortreder som ikke tilhører politiet har ikke noen myndighet over dette eller dets personell bortsett fra de tilfelle som er nevnt i § 4, 1. ledd.

§ 9.Alle politimenn eller politiavdelinger som politimesteren finner kan settes inn i skadebekjempelse, skal avgis til sivilforsvaret såfremt dette har behov for forsterkninger.

Sivilforsvaret har ansvaret for at det etableres samband med politiet. Politiet skal på sin side i aktuelle tilfelle holde sivilforsvaret underrettet om det antall politimenn eller politiavdelinger som kan avgis.

Politimesteren kan kreve således avgitt personell eller avdelinger tilbakeført dersom andre oppgaver gjør det nødvendig.

§ 10.Ved felles innsats på skadested av avdelinger fra politiet og fra sivilforsvarets ordenstjeneste avgjør sivilforsvarets skadestedsleder hvem som skal ha ledelsen av den kombinerte styrke.

Er det ikke beordret skadestedsleder til skadestedet, bestemmer tjenestegrensjefen for ordenstjenesten hvem som skal ha ledelsen. Har han ikke truffet bestemmelse om dette, skal den befalingsmann fra sivilforsvaret eller politiet som fører kommandoen over den største avdelingen ha ledelsen over den kombinerte styrke.

Dog skal politiinstruksens § 12 legges til grunn for avgjørelsen av kommandoforholdet dersom også sjefen for sivilforsvarets kontingent av den kombinerte styrke er en politimann.