Forskrift om Sivilforsvarets reserverte varslingssignaler - bruk av private varslingsanlegg.

DatoFOR-1956-01-20-7
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1956 s 52, II 1956 s 26
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§59 jf LOV-2010-06-25-45-§39
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sivilforsvarets varslingssignal

Kapitteloversikt:

I. Sivilforsvarets varslingssignaler.

1.Sivilforsvaret nytter følgende reserverte signaler til varsling:
a)Viktig melding - lytt på radio.

3 signalserier med 1 minutts opphold mellom seriene.

b)Flyalarm.

Korte støt i ca. 1 minutt (tyfoner og membransirener) eller stigende og synkende toner i ca. 1 minutt (roterende sirener).

c)Faren over.

1 langt støt i ca. 1/2 minutt.

2.Det er forbudt for uvedkommende å nytte disse signaler eller signaler som kan forveksles med disse, kfr. lov om Sivilforsvaret av 17. juli 1953 paragraf 59, jfr. paragraf 62. Se dog II pkt. 2 b i nærværende rundskrivelse.

II. Bruk av varslingsanlegg som ikke tilhører Sivilforsvaret.

1.Tilkopling til Sivilforsvarets varslingsnett kan skje når:
a)Samtykke foreligger fra sjefen for det lokale sivilforsvar.
b)Anlegget er av samme type som sivilforsvarets (ved utendørs anlegg) eller at anlegget kan følge Sivilforsvarets signaler (ved innendørs anlegg).
c)Det er ledig plass i manøversentralen.
d)Vedkommende forplikter seg til å holde sitt anlegg i orden til enhver tid uten utgift for Sivilforsvaret.
e)Vedkommende forplikter seg til ikke å nytte anlegget til andre formål enn Sivilforsvarets anlegg er forutsatt nyttet til.

En tilkopling forutsetter ennvidere: at vedkommende selv betaler anleggsomkostninger, linjeleie m.v. samt engangsavgift til Sivilforsvaret på kr. 250,-. Nødvendig mellomkoplingsrelé til innendørs anlegg må anskaffes av vedkommende selv.

Hvor anlegget påviselig kommer den offentlig varsling tilgode, og således betyr en direkte besparelse for Sivilforsvaret, kan Sjefen for Sivilforsvaret frafalle engangsavgiften og også betale linjeleien.

2.Varslingsanlegg som ikke er tilkoplet Sivilforsvarets varslingsanlegg:
a)Ved innendørs anlegg, eller ved anlegg i bedrifter som ikke ligger i eller i nærheten av lokale sivilforsvar kan de reserverte signaler under krigsforhold nyttes til varsling av bedriftens personell forutsatt at signalenes betydning ikke endres.
b)Sjefen for Sivilforsvaret kan gi samtykke til at signalet «faren over» eller et liknende signal nyttes til brannvarsling e.l. i fred.

III. Kontroll.

Sjefen for lokale sivilforsvar fører kontroll med at ovennevnte bestemmelser følges. Kretssjefen utøver tilsvarende kontroll med områder utenfor lokale sivilforsvar.