Forskrift for hygieniske forhold ombord i fartøyer

DatoFOR-1956-07-27-2
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1956 s 688 II 1956 s 491
Ikrafttredelse01.01.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1982-11-19-66 jf. LOV-2011-06-24-29-§33, LOV-1982-11-19-68, LOV-1994-08-05-55
Kunngjort
KorttittelForskrift om hygiene ombord i fartøyer

Hjemmel: Fastsatt ved kronprinsreg.res. i henhold til lov av 16. mai 1860 om sunnhetskommisjoner og om foranstaltninger i anledning av epidemiske og smittsomme sykdommer § 4. Hjemmel endret til kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven som følge av dep.gjennomgangen 97/98.
Tilføyd hjemmel: Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 33.

§ 1.Disse forskrifter gjelder for norske fartøyer over 50 tonn og for alle norske skip som etter gjeldende regler skal ha passasjersertifikat. 

Merknader:

Da forskriftene omfatter alle fartøyer over 50 tonn, vil de også gjelde for en del fiskefartøyer.

§ 2.Rom og utstyr for tilberedning, oppbevaring og servering av måltider skal holdes i hygienisk tilfredsstillende stand.

Proviant skal oppbevares på en slik måte at den ikke bederves eller utsettes for hygienisk betenkelig forurensning. Drikkevannet må være beskyttet mot forurensning. Vanntanken må renses og nytt vann tas inn når det er grunn til å anta at vannets kvalitet er forringet, og fartøyet er i havn hvor bedre vann kan skaffes.

§ 3.Bestemmelsene i kap. V i forskrifter for lugarer m.v. for besetningen på skip, gitt ved kgl.res. 2. juli 1948, skal gjelde for alle fartøyer som omfattes av nærværende forskrifter.

Sengetøy skal være rent. For passasjerer skal varetrekk, laken og putevar skiftes minst en gang i uken og alltid for hver ny passasjer.

Oppvask av service skal foregå, i samsvar med bestemmelsene i §§ 2-4 i de ved kgl.res. 29. april 1949 gitte forskrifter. Helserådet (jfr. § 4) kan forby bruken av oppvaskmaskin som ikke fungerer tilfredsstillende hygienisk sett. Se også bestemmelsen i § 14 pkt. 5, tredje avsnitt i de i første ledd nevnte forskrifter for lugarer m.v.

§ 4.Tilsynet med overholdelsen av disse forskrifter påhviler:
a)for fartøyer i innenriks fart:

helserådet på fartøyets hjemsted.

b)for fartøyer i utenriks fart:

helserådet i enhver norsk havn, såfremt det ikke framgår av skipets dagbok at inspeksjon er foretatt av annet helseråd i løpet av de siste to måneder. Begrensningen gjelder ikke hvis inspeksjonen foretas som ledd i kontroll av om et pålegg gitt av annet helseråd er gjennomført, eller etter innkommet klage.

Tilsynsmyndighetene og deres representanter har adgang til alle i § 1 nevnte fartøyer, og kan ta prøver av næringsmidler og vann for bakteriologiske og kjemiske undersøkelser.

§ 5.Helserådet, jfr. § 4, kan gi pålegg om å rette på hygieniske mangler, så framt disse pålegg kan gjennomføres uten at fartøyets innredning, utstyr eller bemanning må endres.
§ 6.Helserådets ordfører kan gi pålegg på helserådets vegne, når hurtig inngripen er nødvendig. Saken skal i såfall snarest forelegges helserådet.
§ 7.Gjenpart av pålegg gitt med hjemmel i disse forskrifter sendes distriktets sjøkyndige besiktelsesmann.

Helserådet skal hvert år og innen 31. januar sende samme besiktigelsesmann en årsrapport inneholdende fortegnelse over de fartøyer som er inspisert med en angivelse av eventuelle mangler og pålegg som er gitt. 

Merknader:

Helserådet må sørge for at gjenpart av alle pålegg gitt med hjemmel i disse forskrifter, samt årsrapport blir sendt distriktets sjøkyndige besiktigelsesmenn (Skipskontrollen), da dette er påkrevet for oppfyllelse av ILO-konvensjonens bestemmelser, og er nødvendig for å opprettholde kontakten mellom de forskjellige kontrollerende myndigheter på dette område.

§ 8.Reder, skipsfører, besetningsmedlemmer eller andre ansvarlige personer som unnlater å gjøre sitt til at disse forskrifter blir overholdt eller som hindrer helserådet eller dettes representanter i utøvelsen av deres plikter som tilsynsmyndighet, straffes etter den alminnelige borgerlige straffelovs § 339 for så vidt ikke noen annen strengere bestemmelse i straffeloven kommer til anvendelse.
§ 9.Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1957. Fra samme dag oppheves Sosialdepartementets bestemmelse av 30. juni 1939 om at Forskrifter om oppvask av service, gitt ved kgl.res. av 2. februar 1934, også skal gjelde passasjerskip.