Forskrift om ansiennitet og kommandomyndighet for befal i Forsvaret

DatoFOR-1957-10-18-9092
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertII 1957 s 787
Ikrafttredelse18.10.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§25
Kunngjort
KorttittelForskr. om ansiennitet/kommandomyndighet

Kapitteloversikt:

Reglene om kommandomyndighet trer i kraft straks mens reglene om ansiennitet trer i kraft fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Tidligere gitte regler om ansiennitet og kommandomyndighet for befal i Forsvaret oppheves fra det tidspunkt de nye regler trer i kraft.
Endringer: Endret 8. mars 1991 (som opphever iflg. FOs gjennomgang 1997).

A. Kommandomyndighet.

1.Kommandomyndighet er rett og plikt til å føre kommando på den måte og i det omfang som er tjenstlig påkrevet og tillatt.

I alminnelighet gjelder kommandoforholdet kun for foresatt likeoverfor undergitt. Under de i punkt 5, siste avsnitt nevnte forhold, samt under særlige forhold som overraskende angrep, ordensforstyrrelser, ulykker, brann og naturkatastrofer, har enhver befalingsmann kommandomyndighet overfor en underordnet, uansett om de tilhører samme eller forskjellig forsvarsgren, avdeling m.v.

Den som har kommandomyndigheten kan bare overlate den til en annen når han selv har lovlig forfall og når det skjer på foreskrevet måte. (Jfr. pkt. 5, 1.ledd).

2.Befalingsmann tar kommando etter grad og ansiennitet (konkurranseansiennitet), såfremt intet annet er fastsatt i henhold til nedenstående bestemmelser.
3.Befalingsmann som av beordringsmyndigheten er beordret til bestemt stilling, tar kommando i samsvar med det som er fastsatt for stillingen. Nestkommanderende tar således kommando i sjefens fravær.
4.Befalingsmann kan innen den styrke eller enhet som er underlagt ham, gi en underordnet kommando over en større eller mindre del av denne styrke.

Når ikke annerledes er uttrykkelig bestemt (jfr. pkt. 2) kan sådan kommando bare tillegges overordnet likeoverfor underordnet når unntas de i pkt. 7 og 9 nevnte tilfelle.

5.Befalingsmann som er forhindret fra å føre kommando skal selv beordre en midlertidig stedfortreder, hvis det ikke er mulig for hans nærmeste foresatte å foreta beordringen.

Som stedfortreder beordres eldste befalingsmann som er til rådighet, hvis ikke særlige hensyn gjør det nødvendig å velge en annen (jfr. pkt. 10). Er stedfortreder utpekt på forhånd (jfr. pkt. 2), overtar denne kommandoen. Om mulig overgis kommandoen ved skriftlig ordre.

Eldste befalingsmann (jfr. pkt. 6) skal på eget tiltak ta kommandoen hvis stedfortreder ikke er utpekt eller beordret. Det samme gjelder i en samling av enkeltpersoner og enheter som er blitt skilt fra egen styrke.

6.Befalingsmann som gjennom utdannelse og tjeneste har forutsetninger for å føre kommando over stridsenhet, fartøy og fly, tar kommando over disse foran andre befalingsmenn (jfr. også pkt. 9).

I den høyere ledelse og kontroll av nevnte enheter gjelder det samme.

7.Under øvelse kan befalingsmann i utdannelses- eller øvelsesøyemed gis kommando over andre befalingsmenn uten hensyn til grad og ansiennitet.

Elever på skoler, kurs og under øvelser kan i utdannelsesøyemed gis kommando over menige og befalingsmenn uten hensyn til grad og ansiennitet.

Menig kan gis kommando over menig.

8.Skipssjef og nestkommanderende samt fører av fly har i alminnelighet kommando i alt som angår sikkerhet, manøver og ordning ombord (jfr. pkt. 11).
9.Befalingsmenn som gjennom utdannelse og tjeneste er forutsatt anvendt i administrasjon, veterinærtjeneste, musikkorps, geistlighet, velferd o.l., tar i alminnelighet bare kommando innen sin tjenestegren (bransje) og over personell som særskilt er underlagt dem.

Foresatt kan bestemme at ovennevnte befalingsmenn (unntatt sanitetsbefal og geistlige) gis mer omfattende kommando. De kan således gis kommando under vakttjeneste, branntjeneste, indre tjeneste m.v.

Under særlige forhold (f.eks. overraskende angrep, ordensforstyrrelser, naturkatastrofer) skal disse befalingsmenn (unntatt sanitetsbefal og geistlige) på eget tiltak ta alminnelig kommando (jfr. pkt. 6).

10.Befalingsmann skal holde nærmeste foresatte underrettet om inntrufne endringer i kommandoforholdene.
11.Foran nevnte alminnelige bestemmelser gjelder også for fellesoperasjoner og i forholdet mellom forsvarsgrenene.
12.Innenfor rammen av disse regler om kommandomyndighet kan nærmere regler fastsettes av Forsvarsdepartementet.

Kapitel B.

Opphevet 05.01.1973.