Regler om beregning og innbetaling av avgiften på omsetning av fisk

DatoFOR-1958-01-31-9412
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1958
Sist endretFOR-2013-12-20-1665 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-06-28-12-§19
Kunngjort
KorttittelForskrift om omsetningsavgift for fisk

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt 31. januar 1958 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 19.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 sep 1981, 30 juni 2006 nr. 730, 6 des 2013 nr. 1409, 20 des 2013 nr. 1665.

I

Avgiften på omsetning av fisk (herunder sild, brisling og skalldyr) til pensjonstrygden for fiskere skal beregnes av omsetningsbeløpet på førstehånd ved de salgsorganisasjoner som er godkjent i medhold av lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 4.

Med omsetningsbeløpet på førstehånd menes det beløp som utbetales fiskerne for fangsten, dvs. eksklusive avgifter som betales til organisasjonene i medhold av fiskesalslagslova og utgifter i forbindelse med tilvirkningen av fangsten, emballasje mv., når tilvirkningen foretas av fiskerne eller vedkommende salgsorganisasjon samt førings- og omlastingsutgifter som belastes fiskerne.

0Endret ved forskrifter 6 des 2013 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2014), 20 des 2013 nr. 1665 (i kraft 1 jan 2014).

II

Avgiftsbeløpet skal innbetales uoppkrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo, senest 1 - en - måned etter regnskapsårets utgang for vedkommende organisasjon. Ved innbetalingen av beløpet skal det gis oppgave som er bekreftet av organisasjonens revisor over det samlede omsetningsbeløp for den periode avgiftsbeløpet gjelder.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 730 (i kraft 1 juli 2006).

III

Disse regler gis virkning fra 1. januar 1958.