Forskrift om samordningslovens omfang (samordningsforskrift 2)

DatoFOR-1958-08-30-4077
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordningslovens omfang

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 30. august 1958 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 1 punkt 1 annet ledd og kgl.res av 2. mai 1958.

I

Samordningsloven skal gjelde for følgende pensjonsordninger:

A.Norges Banks pensjonskasse, Oslo.

Norges Brannkasses pensjonskasse, Oslo. (Opphevet 1. januar 1974 for nye medlemmer.)

Oslo Sporveiers pensjonskasse, Oslo.

B.Pensjonsordninger for tjenestemenn eller arbeidere i andre selvstendige statlige eller kommunale foretak og i øvrige institusjoner av offentlig karakter, for så vidt de ikke går inn under samordningsloven § 1 punkt 1 første ledd. Det kan således gjelde pensjonsordninger for sykehus, kraftselskaper, billag og rederiselskaper.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1959.