Forskrifter om førstehjelpsutstyr på skip i innenriksfart og på skip i utenriksfart under 100 tonn.

DatoFOR-1959-07-01-1
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1959 s 902, II 1959 s 347
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§47, LOV-1903-06-09-7-§52
Kunngjort
KorttittelForskrift om førstehjelpsutstyr på skip

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet den 1. juli 1959 med hjemmel i sjøfartsloven av 20. juli 1893, § 26 (nå § 58), jfr. kgl.res. av 22. oktober 1948 (hjemmel endret til lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed mv § 47 og § 52 som følge av dep.gjennomgangen 97/98). 

§ 1.Disse forskrifter gjelder for norsk fartøy som er registreringspliktig i henhold til lov av 4. mai 1901 og som enten
a.går i utelukkende innenriksfart eller
b.går i utenriksfart og er under 100 register tonn brutto.

Forskriftene gjelder også for fyr- og merkevesenets skøyter og dampskip.

Unntatt fra disse forskrifter er fartøy som omfattes av forskrifter av 10. mars 1953 om legemidler m.v. på fiske- og fangstfartøyer.

Når særlige hensyn tilsier det kan Sosialdepartementet bestemme at forskriftene skal gjelde for andre fartøyer enn de som er nevnt i denne paragraf.

§ 2.Fartøyene skal være utstyrt med førstehjelpsutstyr i samsvar med fortegnelsen, og førstehjelpshåndbok.
§ 3.Førstehjelpsutstyret skal oppbevares samlet på forsvarlig måte i en tett og solid boks (skrin e.l.), såvidt mulig beskyttet mot fuktighet, frost og sterk varme. Sammen med førstehjelpsutsyret skal oppbevares et eksemplar av disse forskrifter.
§ 4.Føreren av fartøyet skal påse at førstehjelpsutstyret er til stede og i god stand og tilstrekkelig mengde, og skal fornye beholdningen når det trengs. Bare føreren av fartøyet eller den han gir fullmakt skal ha adgang til førstehjelpsutstyret.

Ettersyn av førstehjelpsutstyret skal foretas ved apotek minst 1 gang hvert annet år.

§ 5.Fartøyer som fører livbåter eller redningsflåter skal i disse ha førstehjelpsutstyr i samsvar med fastsatte forskrifter om dette.
§ 6.Sosialdepartementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra forskriftene for enkelte fartøyer eller for visse grupper av fartøyer.
§ 7.Forskriftene trer i kraft fra 1. januar 1960.

Fortegnelse over førstehjelpsutstyret.

De angitte mengder er beregnet på fartøyer med inntil 50 personer ombord. Er antallet personer (besetning og passasjerer) større enn 50, skal mengden av forbindingssaker økes tilsvarende. 

Enkeltmannspakninger, små 2 stk.

Enkeltmannspakninger, store 2 stk.

Gas, steril à 1/4 m 2 stk.

Gas, steril à 1/2 m 2 stk.

Gasbind, 6 cm 2 stk.

Gasbind, 8 cm 2 stk.

Gasbind, 10 cm 2 stk.

Renset bomull à 25 g 1 pk.

Sårplaster 6 cm x 1 m (eller ferdige oppklippete strimler) 1 pk.

Heftplaster 2,5 cm x 5 m 1 pk.

Guttaperkapapir 1/2 m

Triangelbind (Esmarchs tørklær) 1 stk.

Flytende sårrensemiddel (Pyrisept, Benzalkoniumklorid e.l.) 300 ml

Sårpulver i strøbokser à 10 g

(Neomycin, sulf. 5 mg, Bacitracin 250 enh. Sacch. lact.

anhydr. ad 1 g e.l.) 1 stk.

Brannsalve (Ung. benzocaini comp.) i tuber à 30 ml 2 stk.

Steril vaselin i tuber à 50 ml 2 stk.

Jodoppløsning 5 prosent 20 ml

Jodbensin 200 ml

Rustfri saks 1 stk.

Rustfri pinsett 1 stk.

Sikkerhetsnåler 1 eske

Førstehjelpshåndbok 1 stk.

Kort veiledning om bruk av førstehjelpsutstyret.

Enkeltmannspakninger brukes ved sårbehandling. Dekk såret med kompressen som er festet til enkeltmannspakningen og fest denne godt med tilhørende gasbind. Stram bandasje vil stoppe eventuell blødning. Hvis det oppstår hevelse, må bandasjen slakkes. Ved urene sår, strøs sårpulver (se dette) på såret eller kompressen før denne plasseres på såret. La bandasjen sitte inntil legehjelp kan skaffes. Ved større sår må den sårete legemsdel holdes i ro.

Steril gas brukes også ved sårbehandling. Legges nærmest såret, eventuelt med steril vaselin eller sårpulver på. Unngå berøring med den del av gasen som skal dekke såret. Festes med gasbind eller heftplaster.

Triangelbind (Esmarchs tørkle) brukes til støttebandasje ved benbrudd, forstuvninger, større sår m.v. Hvis det oppstår hevelse, må bandasjen slakkes. Se illustrasjonen på tørkleet i førstehjelpshåndboken.

Flytende sårrensemiddel brukes til vask og rensing av sår.

Sårpulver brukes for å forebygge eller lege betente sår. Drysses i tynt lag på såret. Utenpå legges steril gas eller enkeltmannspakning.

Brannsalve brukes ved brannsår. Press rikelig av salven rundt såret. Stryk den ut over såret og huden rundt såret med et stykke steril gas, slik at fingrene ikke kommer i berøring med såret. Dekkes med steril gas eller enkeltmannspakning.

Steril vaselin brukes til salveforbinding av friske sår.

Jodoppløsning. Til pensling av huden omkring sår.

Jodbensin. Ildsfarlig. Brukes til vask ved skifting av bandasjer, plaster o.l.